WWW.METODICHKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Методические указания, пособия
 


Pages:   || 2 |

«БАЛАЛАР МЕН ЖАССПІРІМДЕРДЕ ШАРШАУ, ГИПОДИНАМИЯ, ДИСТРЕСС СИЯТЫ ДЕЗАДАПТАЦИЯЛЫ КЙЛЕРДІ АЛЫПТАСУЫН БОЛДЫРМАУ дістемелік сыныстар ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ...»

-- [ Страница 1 ] --

азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Ы. Алтынсарин атындаы лтты білім академиясы

Национальная академия образования им. И. Алтынсарина

БАЛАЛАР МЕН ЖАССПІРІМДЕРДЕ ШАРШАУ, ГИПОДИНАМИЯ,

ДИСТРЕСС СИЯТЫ ДЕЗАДАПТАЦИЯЛЫ КЙЛЕРДІ

АЛЫПТАСУЫН БОЛДЫРМАУ

дістемелік сыныстар

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

ДЕЗАДАПТАЦИОННЫХ СОСТОЯНИЙ: ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ,

ГИПОДИНАМИИ, ДИСТРЕССА

Методические рекомендации Астана Ы. Алтынсарин атындаы лтты білім академиясы ылыми кеесімен баспаа сынылды (2015 жылы 17 суірдегі № 3 хаттама) Рекомендовано к изданию Ученым советом Национальной академии образования им. И. Алтынсарина (протокол № 3 от 17 апреля 2015 года) «Балалар мен жасспірімдерде шаршау, гиподинамия, дистресс сияты дезадаптациялы кйлерді алыптасуын болдырмау». дістемелік сыныстар.

– Астана: Ы. Алтынсарин атындаы лтты білім академиясы, 2015. – 17 б.

«Предотвращение формирования у детей и подростков дезадаптационных состояний: переутомления, гиподинамии, дистресса». Методические рекомендации. Астана: Национальная академия образования

– им. И. Алтынсарина, 2015. – 16 с.

дістемелік сыныстарда азіргі заманы балалар мен жасспірімдерде р трлі дезадаптациялы жадайларды алдын алу бойынша психологиялыпедагогикалы жмыстарды тжырымдамалы негіздері аныталан. Мектеп оушыларында дезадаптацияны пайда болу себептері мен дезадаптациялы жадайдаы балаларды трбиелеу жмыстарыны ерекшеліктері арастырылан.

Білім беру мекемесінде балалар мен жасспірімдерде дезадаптациялы жадайды алдын алу бойынша диагностикалы жне профилактикалы ісшараларды йымдастыру жне жргізу бойынша кеестер дістемелік ралда сынылан.

дістемелік сыныстар малімдер, трбиешілер, мектеп психологтары, леуметтік ызметкерлерге жне мектеп дезадаптациясын алдын алу проблемасына ызыушылыы бар барлы адамдара арналан.

В методических рекомендациях определены концептуальные основы психолого-педагогической работы по предотвращению у современных детей и подростков различных дезадаптационных состояний. Рассмотрены основные причины возникновения дезадаптации у школьников и выделены особенности воспитательной работы с детьми, находящимися в дезадаптационном состоянии.

Представлены практические рекомендации для организации и осуществления профилактической и диагностической деятельности в образовательном учреждении по предотвращению формирования у детей и подростков дезадаптационных состояний.

Методические рекомендации предназначены для учителей, воспитателей, школьных психологов, социальных работников и всех, интересующихся проблемами предотвращения школьной дезадаптации.

© Ы. Алтынсарин атындаы лт

–  –  –

азастанда 90-шы жылдарды басында басталан саяси жне леуметтікэкономикалы мірде жасалан реформалар елдегі тек прогрессивті рылымды згерістерге жеткізіп ана ойан жо, сонымен атар оамдаы мір жылдамдыына байланысты, р трлі леуметтік мселелерді кшеюіне сер етті.

Осындай леуметтік мселелерге азіргі балалар мен жасспірімдерде кездесетін дезадаптациялы процесті негізінде, мінез-лындаы кемшіліктер мен негативті психикалы жадайды орын алан, негізінде дезадатациялы процестер бар проблемалар жатады.

Мектеп дезадаптациясы леуметтік дезадаптацияны бір блшегі бола тра, азіргі кезде бізді оамымызда балалар мен жасспірімдер арасында ке таралан былыс, ал бл осы оамны ары арай дамуына негативті сер етеді, себебі леуметтік бейімділік адамны интегралды крсеткіші болып табылады, осы крсеткіш адамны белгілі оамдаы биолеуметтік ызметтерді орындай алу абілеттілігін байатады. Мндай функциялара адамны зін жне оршаан адамдармен арым-атынасты жргізу жне абылдауды адекватты жйесі, оамды пайдалы ебекке абілеттілік, оуа, зіні жеке ызыушылытары демалысын йымдастыру, баса адамдарды сізден ктетін іс-рекеттеріне дрыс рекет ете білу [1].

«Дезадаптация» термині психологиялы-педагогикалы ылымда леуметтік-психологиялы немесе леуметтік-педагогикалы былыс ретінде баланы оуда табыса жете алмауы деп тсіндіріледі, оны сырты оамны білім беру мекемелерімен субъективті атыысты жадайларды серінен, оларды ойан талаптарын орындай алмауы. Баланы білім беру процесіндегі табыса жете алмауы, оан жаын адамдармен арым-атынаста болан мселелер тланы леуметтік-психологиялы даму процесіне едір сер етеді [2].

Балалар мен жасспірімдерді білім беру мекемелеріндегі дезадаптациялы жадайларды алдын алу шараларын йымдастыру барысында дезадаптациялы жадайларды тууына сер ететін негізгі факторлар: білім алу барысындаы иыншылытар, отбасылы дисфункция, нервтік-психикалы аурулар, мінез-лындаы девиация, сонымен атар заманауи білім беру кеістігіндегі тесіздіктерді ескеру ажет.

Осыан байланысты азіргі кезде леуметтік дезадаптацияны шыу факторлары мен оны байалу сипаттамалары ана емес сонымен атар, оны білім беру мекемелеріндегі балалар мен жасспірімдерді одан сатандыру шараларын тиімді жргізу діс-тсілдері де маызды рл атарады. Алдын алу шараларыны негізгі ойы, дезадаптациялы жадайды алыптастыратын леуметтік келесіз жадайларды жою жне мектеп оушыларыны психологиялы денсаулыын сатау шін ажет заманауи іс-шараларды психологиялы-педагогикалы жмыстарды олдану арылы жзеге асыру.

1 Балалар мен жасспірімдерде шаршау, гиподинамия, дистресс сияты дезадаптациялы кйлерді алыптасуын болдырмау азастан Республикасындаы за актілеріні мазмнына сйкес балаларды жадайын жасарту бойынша мемлекеттік леуметтік саясатты негізгі баыттарына оларды трбиеленуін амтамасыз ету, білім беру жне дамыту, мірдегі иын жадайлара тап болан балаларды олдау білім беру мекемелеріндегі барлы дегейдегі балаларды психологиялы ауіпсіздіктерін алыптастыру жадайын жасау жатады. Берілген баыттарды тжірибе жзінде жзеге асырудаы ыты актілер тмендегідей нормативтік жаттармен іске асырылады:

• Б-ны бала ыы туралы конвенциясы;

• Р-ны «Білім туралы» заы;

• Р-ны «азастан Республикасындаы баланы ытары» туралы заы.

Білім беру процесі білім алушылардаы шаршау, гиподинамия, дистресс сияты дезаптациялы кйлерді болдырмау психологиялы-педагогикалы жмыстармен бірге жруі керек.

Бейімделу – бл білім алушыларды белсенді трде оытуды жаа талаптарын з ажеттіліктері мен ммкіндіктеріне сай мегеруі [3].

леуметтік дезадаптацияны жадайы баланы леуметтік жне тлалы дамуындаы мселелерімен сипатталады, бндай мселелер отбасы, малімдер жне рдастарымен зара арым-атынастара теріс сер етеді.

Сонымен атар, леуметтік дезадаптация іс-рекет жне арым-атынастар саласында сатылай дамиды [3].

Осылайша леуметтік жне психологиялы-педагогикалы олайсыз жадайларда, білім беруде балалар мен жасспірімдердегі дезадаптацияны алыптасуы зіні рамына бес зара байланысты дегейлерді егізеді:

оудаы бастапы иындытар; біліміндегі мселелер; бір немес бірнеше пндер бойынша бадарламаны мегеруде лгермеу; жалпылай немесе жартылай нашар оуы; оудан бас тарту; сабаа бармау жне т.б.

леуметтік арым-атынастар саласында дезадаптацияа теріс сер ететін келесідей бес дегей бар:

1) бала мен ата-ана, малімдер арасындаы арым-атынастаы жайсызды;

2) баланы лкендермен арым-атынаста мнді кедергілерді пайда болуы;

3) зара арым-атынаста эпизодты конфликтілік жадайларды болуы;

4) араласатын ріптесімен жйелі конфликтілері;

5) баланы жеке басы шін маызды арым-атынастарды зілуі [2].

Жоарыда аталып тілген дезадаптацияны нтижелерінен баса, балалар мен жасспірімдер мінез-лыында жаымсыз жатар пайда болуы ммкін, тлаа тн мінез-лытар деформациясы, оны соматикалы жне психикалы денсаулыыны згеруі.

Балалар мен жасспірімдердегі дезадаптация р трлі леуметтік рлдерді мегеруге байланысты, мектеп пен отбасы сияты, оудаы бадарламалар, осы сияты леуметтік институттарды нормалары мен талаптарын орындауда байалады.

Оудаы табыстарды жйелі трде болмауы, баланы жаын адамдарымен конфликтілік жадайларыны кшеюі, баланы психологиялы жадайына айтарлытай теріс сер етіп, зиянын тигізеді. Оуда немі стсіздіктерге шырау ол шін оуды маызын жоалтады, сондытан ол зі табыса жететін нрсемен айналысуды алап баса нрселермен айналысып зін баса ырдан крсеткісі келеді (уестенуі, спортпен айналысу, засыз жасспірімдер топтары жне т.б.) [4].

Дезаптацияны рылысында келесі негізгі компоненттерді ерекшелеуге болады: танымды, эмоциялы-тлалы жне мінез-лыты (1-кесте).

–  –  –

Балалар мен жасспірімдер арасында дезадаптациялы жадайларды алыптасуына сер негізгі себептерге мыналарды жатызуа болады:

• психофизиологиялы жне танымды факторлар: темпераментті жекедара ерекшеліктері, шектен тыс мазасызды, зіндік белсенділікті тмендігі, байаыштыы, ойлауы, есте сатау абілеті жне оыту трбиелеу процесіні талаптары, психологиялы жне физиологиялы денсаулыты бзылуы;

• леуметтік: баланы рлдік орныны згеруі, баланы жаа мектеп талаптарын мегеруі, оу талаптарыны кпырлылыы, оу бадарламаларыны дегейіні крделенуі, интеллектуалды жне психоэмоционалды жктемені суі, ата-ананы балаа арым-атынасындаы орныны згеруі, кн тртібіні згеруі жне т.б. [5].

Балалар мен жасспірімдерде дезадаптацияны алдын алуды психологиялы-педагогикалы жмысында екі негізгі стратегиялы масат жзеге асырылуы тиіс:

1) балаларды барлыын мектепке бейімдеу;

2) білім алушыларда дезадаптациялы жадайларды алдын алу жмыстары.

Балалар мен жасспірімдерде дезадаптацияны алдын алу жмыстары – жеке-дара сипатта жргізілуі ажет, наты оушыны дезадаптациясына жанжаты талдау жасау керек, блар оушыны зіні психикалы жадайымен аншалыты байланысты болса, оршаан леуметтік-білім беру ортасыны талаптарына да солай сйкес болуы ажет [6].

Білім алушылардаы дезадаптациялы жадайларды алдын алу шаралары бойынша наты алгоритм бар, оны рамы келесі негізгі сатылардвн трады (сурет 1) [7]:

–  –  –

Диагностикалы жмыстарды жргізуде уаытты шектеулілігін ескеру ажет, себебі тменгі сынып оушыларына диагностика жмыстарын 30-40 минуттан арты жргізе алмаймыз, жасспірімдермен диагностиканы дегейде жргізуге болады, райсысыны затыы бір сааттан кп емес.

Білім алушыа жасалан жеке-дара диагностика мынадай сипаттамаларды анытауа ммкіндік береді: оушыны мектеп талаптарына бейімделу дегейі;

мектеп оушысыны оу іс-рекетіндегі зекті мселелер шебері; оушыны зіне деген арым-атынасы; баланы эмоциялы мінез-лына атысты мселелер; оушыны зіні рдастарымен зара арым-атынасыны ерекшеліктері жне т.б. оны леуметтік статусын анытау.

Алынан нтижелер оу-трбиелік коррекциялы жмыстарды жргізуде е тиімді жолдарды тадауа ммкіндік береді, балалар мен жасспірімдерде дезадаптациялы жадайларды алдын алу жмыстарын натылау (атты шаршау, гиподинамия, дистресс), сондай-а тере диагностикалы жне кшейтілген коррекция жмыстарын жргізу шін «ауіп тобын» анытау.

2 Дезадаптация жадайындаы балаларды трбиелеуді ерекшелігі

Дезадаптация жадайындаы балаларды оудаы иындытары, баланы танымды ызыушылыыны тмендеуіне келіп соады, сондытан бндай балаларды трбиелеудегі басты иындытарды бірі йымдасан біліктерді растыру (мысала, алгоритм бойынша тапсырмаларды з бетімен орындай алу, дптер жргізе алу абілеті жне т.б.) жне зін-зі басара білу абілеттері (зін-зі тексеру жне зін-зі баалау) [8].

Дезадаптация белгілері бар балаларды трбиелеу жмыстарын жргізген кезде мынаны ескеру ажет, бндай мектеп оушысыны психикалы жадайы оу пндеріні згеруімен, оларды жаа мазмны мен талаптарыны жне сондай-а малімдерді згеруі оу-трбиелік талаптара байланысты болады.

Жоары дезадаптация жадайындаы жасспірімдер мен балаларда коррекциялы сер ету жмыстарын жргізуде жоары тиімділікті амтамасыз ететін іс-шаралар: мектепте жеке жне топты оалту жмыстары атааналармен, малімдермен жргізу ажет.

Дезадаптациа шырау аупі кбінесе жасспірім шата кшейе тседі мектепте олара мыналарды жатызуа болады: бірінші сынып оушыларыны бейімделу кезеі; бастауыштан жоары сыныпа ауысатын мезгілде бейімделу кезеі; ксіби оытуа ту кезеіндегі бейімделу мезгілі (8-9 сынып).

Бірінші сынып оушыларында мектепке бейімделу мерзімі те заа созылады, оларды алдында интеллектуалды жне физикалы ысымны бірден кбеюі байалады, себебі олара брын сонды міріне атысы жо жмыстар жасау жктеледі.

Келесі тоырау кезеі бастауыш сынып оушыларыны жоары сыныпа ту кезеі, бл жерде оу екі есе иындап крделене тседі, сондытан бесінші сыныпта оытуды тртібі згеріске шырайды [9].

Келесі тоырау кезеі кезеі ксіби пндердіоуа ауысан кезде байалады, бл кезде оушыларды дезадаптацияа шырау аупі жоарылай тседі себебі, жоары сынып оушылары здеріне бейтаныс, жаа леуметтік білім беру ортасына тседі.

Мндай тоырау кезедерінде барлы жасспірімдер мен балалара жйелі трде олдау крсету ажет, оларды ішінде сіресе, дезадаптациялы жадайа шырауа бейім балалара кп кіл блу ажет. Ондай олдау мен кмекті бір трін мектеп малімдері мен ата-аналар бере алады. Осы жайттар бойынша дістемелік ралдар трбиеленушілерге кмек крсетуде ерекше пайдалы рал болып табылады, оны кмегімен оушылара психологиялы жне эмоционалды денсаулытарын жасартуа кмектесеміз, осы арылы олара сер етіп, рбір баланы танымды ызыушылыын белсендендіруге болады [10]. Ата-аналар мен оытушыларда баланы эмоционалды иындытарын тсіну жне кмектесу жайлы білімдері болмаса, бл оушыларды дезадаптацияа тез шырауына себеп болады, бл жайт оларда психикалы тоырауыны кшеюіне серетеді, леуметтік бейімделу процесі бзылып, бейсоциалды кйге тседі [11].

Сондытан балалармен, жасспірімдермен жмысты жоспарлы, здіксіз, жйелі жне жан-жаты жргізу ажет (2-кесте).

2-кесте – Дезадаптацияа бейім балалар мен жасспірімдерді олдауды психологиялы жне педагогикалы моделі

–  –  –

Дезадаптация жадайына бейім балалар мен жасспірімдерді педагогикалы олдауды йымдастыру келесі принциптер негізінде жзеге асырылады:

- психологиялы-педагогикалы олдау мен кмекті уаытылы жне олжетімді сер ету;

- балаа деген сеніммен оан ізгі кзарас, оан деген о атынас;

- шынайылы – баланы наты жадайдаы іс-рекеті мен ммкіндіктерін ескеру;

- жйелілік – «адам-дние жзі» баланы толы анды осы оамны мшесі ретінде абылдау;

- жеке-тлалы атынас – баланы бейімделу дегейіне байланысты мазмны, формасы жне коррекциялы – дамыту жмыстарыны діс-тсілдері, жмыс масаттары, трбиелеуді ммкіндіктері мен орындары;

- тлалы атынас – наты жаса сай, алдыы атарлы іс-рекеттерге сйену;

- орта трбиесі – білім алушыларды мдениеттілік білім дрежесін ктеретін жне з-зін дамыту мен зін зектендіруге олайлы орта жасау [5].

Бдан баса, дезадаптация жадайындаы балалар, жасспірімдер жне ересек адамдар трбиелеу шеберіндегі психолого-педагогикалы орау жмыстары кп ырлы болып табылады, себебі бл білім беретін мекемені леуметтік бейімделу дегейі арылы жас млшерлік, гендерлік, психобиографиялы жне жеке-дара атынас арылы аныталады.

Сондытан, малімдерді дезадаптация белгілері бар оушылармен трбие жмыс жргізу тртібінде йымны ведомствоаралы жне тртіп аралы трлері болады болады (психологтарды, леуметтік ызметкерлерді, суицид бойынша дрігерлерді, психиатрларды жне т.б. белсенді трде тарту).

3 Балалар мен жасспірімдерде шаршау, гиподинамия, дистресс сияты дезадаптациялы кйлерді алыптасуын болдырмауды дістемелік сыныстары Берілген жмыс шеберінде педагогтер шін оушыларда кездесетін дезадаптациялы кйлерді алыптасуын болдырмауа арналан біратар психологиялы жне педагогикалы сыныстар арастыран орынды. Мектеп оушысыны мінез-лыты жне тлалы бейініні ерекшеліктеріне психологиялы диагностика жргізу барысында келесі диагностикалы дістеме кешенін олдану сынылады (3-кесте) [12].

–  –  –

«Зияткерлік біліктер мен дадылар», «йымдастырушылы біліктер мен дадылар» шкаласы арылы аныталан, жалпы оу біліктері мен дадыларды алыптасан дегейін зерттеу нтижесінде (М. Ступницкая дістемесі), кестеде берілген аспектілер бойынша тмен крсеткіштік оушылар психолог пен педагогті ерекше назарын талап етеді (4-кесте).

4-кесте – Оу саласында дезадаптация белгілері байалан балалалармен жргізілетін педагогикалы ызмет баыты

–  –  –

Балалар мен жасспірімде шаршау, гиподинамия, дистресс сияты дезадаптациялы кйлерді алыптасуын болдырмау шін тзете-дамыту жмысыны негізгі баыттарына: оушыларда жалпы оу біліктері мен дадыларын дамыту, білім беру бадарламасын жемісті мегерту жне оу мотивациясыны дегейін ктеруді жатызуа болады [13].

Сыныптаы дезадаптацияа бейім оушыларды тлааралы атынастар барысында, рекеттестікті сындарсыз трлері арылы танылатын кшбасшылы шін крес туындауы ммкін. Сыныптастарыны арасындаы кейбіреуін з орталарына абылдамау, тіпті арсылы танытуы да жиі кездесіп отырады. Бл мселе айта рылан сыныпты жымдарда («рама» 5 сыныптар, «бейіндік» 8 сыныптар) ушыа тседі, себебі, оушылар арасында бір-біріне тез йренісіп кетуге ажеттілік туындайды [14].

Тлааралы атынастар шеберіндегі леуметтік бейімделу проблемаларын анытау шін тменде берілген диагностикалы дістемелерді масата сйкес олданан дрыс (5-кесте) [12, 15].

5-кесте – сынылатын диагностикалы зерттеу дістері

–  –  –

Баланы рбы-рдастары арасындаы тлааралы атынастар аспектісі бойынша профилактикалы жне тзете-дамыту жмыстарыны негізгі баыттарына келесілер жатады:

- ртрлі леуметік жадайларда балалар мен жасспірімдерді зін-зі тануын дамыту, з станымдарына сйкес адекватты рекет амалдарын крсетуге баыттау;

- ртрлі тілдесу жадайларында талдау дадыларына йрету;

- тілдесудегі эмоциялы зін-зі баылау дадыларын мегерту;

- здеріні тілдесу тжірибесіне балалар мен жасспірімдерді назарын аудартуа жадайлар жасау;

- балалар мен жасспірімдерді конфликтілік жадайларда тиімді зара кмектесе рекет жасауа йрету.

Педагогтермен зара арым-атынас бзылу сипатты белгілерге келесі крсеткіштер жатады:

- оу пніне ызыушылыты жотыы;

- малімнен ору (бала материалды біледі, біра жауап беруге орады);

- оу пні бойынша тмен лгерім;

- педагог ескертулеріне негативті реакциялар;

- малім назарын аудартуда сылтау іздеу;

- сабатардан алу;

- білім тексеру жадайында денсаулыты бзылуы.

сыныс ретінде М.Ступницкаяны «Мектеп оушыларыны жалпы оу білігі мен дадыларыны алыптасу дегейін зерттеу» дістемесі бойынша диагностикалы зерттеу дістері сынылады (6-кесте) [13].

Жоарыда аталан мектептік дезадаптациялы кйлерден баса жасырын сипаттаы формалар да кездесетінін ескеру керек. Жасы лгерімді, тртібі тамаша оушыларды арасынан да, наты бір малімнен немесе жалпы мектептен немі орып обалжитын балалар кездесетіні пия емес, бндай балаларды мектепке барылары келмейді, арым-атынаса тсу иындыы байалады, бейадекватты зін-зі баалау (кбіне тмен баалау) тенденциясы алыптасады.

Мндай жадайларда дезадаптациялы кйлерді жою шін, крініс тапан жадайды жеке дара себептеріне талдау жасай келе, біршама ерекше тзету педагогикалы бадарламасын ран абзал.

6-кесте – Тлааралы атынастар шеберінде дезадаптациялы белгілері бар балалармен жргізілетін педагогикалы жмысты баыты

–  –  –

азіргі тада елімізді е ткір мселелеріні бірі ретінде танылатын балалар мен жасспірімдерді жріс-трысындаы біратар ауытушылытар мен оларды бойында табылан негативті психикалы кйлерді негізінде дезадаптациялы процестер жатаны белгілі.

Туындаан мселеге байланысты, маызды леуметтік инститтуттар болып саналатын білім беру мекемелері жадайында оушыларды ртрлі дезадаптациялы кйлерін болдырмауда жне оларды педагогикалы тзетуде масата сйкес жйелі ебектену ажет.

Балалар мен жасспірімдерде мектептік дезадаптация екі негізгі аспекттерде: іс-рекеттік жне тлааралы атынастар (рбы-рдастары, атааналары мен педагогтар арасында) тірегінде крініс табады. Бл иындытар оу рекеттілігінде немі стсіздіктер орнатып, тлалы маызды адамдармен арым-атынасты мселелер туызады, жалпы айтанда, бтіндей тланы леуметтік жне психологиялы жай-кйіне кері серін тигізеді.

Балалар мен жасспірімдерді леуметтік дезадаптациялы мселелеріні зіндік ерекше ішкі, тлалы жне сырты аспектілері бар, сондытан да, білім беру мекемелерінде жргізілетін психологиялы жне педагогикалы жмысты отайлы жзеге асырылуы шін, жмыс негізінде ш негізгі баытты стану ажет:

- оушыны психологиялы жне педагогикалы трыда уаттауды арастыратын, психодиагностика элементтері мен кеес беру жаласымы бар, балалармен тікелей(жеке жне жаппай) жмыс;

- оушыларды ртрлі жас топтарындаы дезадаптация мселелерін болдырмауда ызмет ететін педагог мамандарды осы мселе тірегіндегі психологиялы сауаттылыы мен мдениетін ктерудегі педагогикалы жыммен жмыс;

- ата-аналарды психологиялы зыреттілігін арттыруа баытталан, балаларды оуы жне ата-аналарды балаларымен арым-атынастарыны леуметтік-коммуникативті мселелері жнінде жеке-дара кеес беру дісі арылы жзеге асырылатын мектеп оушыларыны ата-аналарымен жмыс.

Тек осындай кешенді амал-тсілдер ана, балалар мен жасспірімдер арасындаы дезадаптациялы кйлерді болдырмауда жне оларды тзетуде ажетті психологиялы-педагогикалы жмысты тиімділігін арттырады.

дебиет 1 Казанская В.Г. Подросток: социальная адаптация. – СПб.: Питер, 2011.

2 Агеева Л.Г. Социально-психологическая дезадаптация современных подростков и ее причины. – Ульяновск: 2010.

3 Шарапановская Е.В. Социально-психологическая дезадаптация детей и подростков. – М.: Сфера, 2005.

4 Галушина Э., Комарова О. Игра для подростков «В чем смысл жизни»

// Школьный психолог, 2005, № 5.

5 Корчуганова И.П. Профессиональное развитие и поддержка педагогов, работающих с детьми «группы риска»: Методическое пособие. – СПб, 2006.

6 Крылова Т.А., Струкова М.Л. Социально-педагогические технологии в работе с детьми и семьями «группы риска». – М.: НИИ «Школьные технологии», 2010, - С. 26-52.

7 Чепракова Е.А. Разработка коррекционно-развивающих программ. – // Справочник педагога-психолога. Школа. – 2012, № 4.

8 Емельянова Е.В. Психологические проблемы современного подростка и их решение в тренинге. – СПб.: Речь, 2008. – 336 с.

9 Крылова Т.А. Психологическая поддержка учащихся при переходе в среднюю школу. – // Справочник заместителя директора школы, 2010.

10 Круглова Н.Ф., Панов В.И. Психодиагностика и коррекция структуры учебной деятельности младшего школьника. – М.: Изд-во МПСИ, 2004.

11 Синягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детскородительских отношений. – М.: Владос, 2001. – 96 с.

12 Микляева А.В., Румянцева П.В. Школьная тревожность: диагностика, коррекция, профлакика. – СПб.: Речь, 2007.

13 Голубева Ю. А. и др. Тренинг с подростками: программы, конспекты занятий. – Волгоград. Учитель, 2009. – 206 с.

14 Сомова Н.Л. В пятый класс – в первый раз. – СПб: «Каро», 2001.

15 Педагогическая психология. Хрестоматия / Сост. В.Н. Кандрашев, Н.В.

Носова, О.Н. Щепелина. – СПб.: Питер, 2006.

16 Овчарова Р.В. Практическая психология образования. – М.: 2003.

–  –  –

Кіріспе

Балалар мен жасспірімде шаршау, гиподинамия, дистресс сияты дезадаптациялы кйлерді алыптасуын болдырмау

Дезадаптациялы кйдегі балаларды трбиелеу ерекшеліктері

Балалар мен жасспірімдерде шаршау, гиподинамия, дистресс сияты дезадаптациялы кйлерді алыптасуын болдырмауды дістемелік сыныстары

орытынды

дебиет

Введение

Начавшееся в начале 90-х годов реформирование политической и социально-экономической жизни в Казахстане привело не только к прогрессивным структурным изменениям в стране, но и к обострению различных социальных проблем, обусловленных ускорением ритма жизни в современном обществе.

К одной из таких социальных проблем относятся проблемы, связанные с возникновением у сегодняшних детей и подростков отклонений в поведении и присутствием негативных психических состояний, в основе которых лежат дезадаптационные процессы.

Школьная дезадаптация, являясь частью социальной дезадаптации, в настоящее время является достаточно распространенным явлением среди детей и подростков в нашем обществе, которое может негативно сказаться на его развитии в целом, так как социальная адаптированность представляет собой интегральный показатель состояния человека, отражающий его возможности выполнять определенные биосоциальные функции.

К таким функциям можно отнести адекватное восприятие человеком окружающей действительности и самого себя, адекватную систему отношений с окружающими людьми, способность к общественно – полезному труду, обучению, к организации собственного досуга и отдыха, изменчивость поведения в соответствии с ролевыми ожиданиями других людей [1].

Термин «дезадаптация» трактуется как социально-психологическое и социально-педагогическое явление неуспешности ребенка в обучении, связанное с субъективно неразрешимым для него конфликтом между требованиями образовательной среды и ближайшего окружения и его психофизическими возможностями и способностями. Неуспешность ребенка в учебной деятельности, проблемы в отношениях с личностно-значимыми для него людьми негативно сказываются на социально-психологическом благополучии всего личностного развития [2].

При организации профилактической работы дезадаптационных состояний у детей и подростков в образовательном учреждении, следует учитывать, что к основным факторам возникновения дезаптационных состояний относятся:

трудности в обучении, семейные дисфункции, нервно-психические заболевания, поведенческие девиации, несбалансированность современной образовательной среды. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос не только изучения природы возникновения и характерных проявлений социальной дезадаптации, но и определение эффективных путей и средств ее профилактики в детской и подростковой среде образовательных учреждений.

Основная идея профилактики заключается в устранении социальных предпосылок, способствующих формированию дезадаптационных состояний и принятии своевременных мер по сохранению психического здоровья школьников за счет реализации специальной психолого-педагогической работы.

1 Предотвращение формирования у детей и подростков дезадаптационных состояний: переутомления, гиподинамии, дистресса В соответствии с содержанием законодательных актов в Республике Казахстан основными направлениями государственной социальной политики по улучшению положения детей являются: обеспечение их воспитания, образования и развития, поддержка детей, находящихся в особо трудных жизненных обстоятельствах и создание условий для обеспечения психологической безопасности детей в образовательных учреждениях всех без исключения уровней. К правовым аспектам практической реализации данных направлений можно отнести такие нормативные документы как:

• Конвенция ООН о правах ребенка;

• Закон РК «Об образовании»;

• Закон РК «О правах ребенка в Республике Казахстане».

Образовательный процесс должен включать психолого-педагогическое сопровождение, направленное на профилактику дезадаптивных состояний обучающихся: переутомления, гиподинамии, дистресса и т.д.

Адаптация – это процесс активного освоения учащимся новых условий обучения с целью приспособления их к своим индивидуальным потребностям и возможностям [3].

Состояние социальной дезадаптации характеризуется проблемами в социальном и личностном развитии ребенка, которые негативно влияют на характер межличностных отношений с семьей, педагогами и сверстниками.

При этом социальная дезадаптация развивается поэтапно в двух сферах – деятельностной сфере и в сфере отношений [3].

Так, при неблагоприятных социальных и психолого-педагогических условиях, формирование дезадаптации у детей и подростков в учебной деятельности включает в себя пять взаимосвязанных этапов: первичные трудности в учебе; пробелы в знаниях; отставание в усвоении программы по одному или нескольким предметам; частичная или общая неуспеваемость;

отказ от учебной деятельности, т.е. непосещение учебных занятий.

В сфере социальных отношений отрицательное влияние дезадаптации так же может быть представлено следующими пятью стадиями:

1) напряженность в отношениях между ребенком и родителями, педагогами;

2) образование смысловых барьеров в отношениях ребенка со взрослыми;

3) эпизодические конфликтные ситуации в процессе межличностного общения;

4) систематические конфликты с партнерами по общению;

5) разрыв личностно-значимых для ребенка отношений [2].

Кроме всех выше перечисленных последствий дезадаптации, у детей и подростков могут возникать нарушения поведенческой сферы, деформации характерных черт личности, изменения состояния соматического и психического здоровья.

Дезадаптация у детей и подростков проявляется и в затруднениях, вызванных необходимостью усвоения различных социальных ролей, учебных программ, норм и требований таких социальных институтов, как семья и школа.

Систематическое отсутствие успехов в учебной деятельности, нарастание напряжения в отношениях с близкими людьми отрицательно сказываются на психологическом благополучии ребенка в целом. В ситуациях постоянных неудач в учебной деятельности, она перестает быть для ребенка значимой, поэтому он начинает искать тот вид деятельности, в которой он был бы более успешен и мог бы раскрыть свой личностный потенциал (досуговая деятельность, занятия спортом, неформальные подростковые группы и т.д.) [4].

В структуре дезадаптации можно выделить следующие основные компоненты: когнитивный, эмоционально-личностный, поведенческий (таблица 1).

Таблица 1 – Структура детской и подростковой дезадаптации Компоненты Содержательная характеристика Дезадаптации трудности в учебной деятельности, несформированность Когнитивный или низкий уровень познавательных процессов, низкая успеваемость по отдельным учебным предметам Эмоционально- отрицательное субъективное отношение к отдельным личностный предметам и обучению в целом, педагогам нарушение учебной дисциплины, поведения в сфере Поведенческий взаимодействия с педагогами и сверстниками К основным причинам формирования дезадаптационных состояний в детской и подростковой среде можно отнести:

• психофизиологические и когнитивные факторы: индивидуальные свойства темперамента, повышенная тревожность, низкий уровень произвольности, внимания, мышления, памяти и поведения, психологическая и функциональная неготовность к условиям и требованиям учебновоспитательного процесса, нарушения психического и физического здоровья.

• социальные: изменение ролевой позиции ребенка, усвоение ребенком системы новых школьных требований, многообразие учебных требований, повышение уровня сложности программы обучения, увеличение интеллектуальной и психоэмоциональной нагрузки, изменение родительской позиции по отношению к ребенку, нарушение режима и т.д. [5].

В психолого-педагогической работе по предотвращению у детей и подростков дезадаптационных состояний должны быть реализованы две основные стратегические цели:

1) содействие адаптации всех детей без исключения к школе;

2) профилактика дезадаптационных состояний у учащихся.

Работа по профилактике дезадаптации у детей и подростков - должна носить сугубо индивидуальный характер, с опорой на всесторонний анализ причин дезадаптации конкретного учащегося, которые могут быть связаны с особенностями как психики самого обучающегося, так и с условиями окружающей социально-образовательной среды [6].

Существует определенный алгоритм работы по предотвращению дезадаптации обучающихся, включающий следующие основные этапы (рисунок 1) [7]:

–  –  –

Рисунок 1 – Алгоритм работы по предотвращению дезадаптации учащихся При проведении диагностической работы следует учитывать временные рамки, так как с детьми младшего школьного возраста диагностика не может осуществляться более 30-40 минут, с подростками возможно проведение диагностики в 2 этапа, продолжительность каждого – не более одного часа.

Психологическая диагностика особенностей поведенческого и личностного профиля обучающихся позволяет выявить такие характерные аспекты как:

уровень адаптации учащегося к условиям школы; круг актуальных проблем в учебной деятельности школьника; отношение учащегося к самому себе;

эмоционально-поведенческие проблемы ребенка; особенности межличностных взаимоотношений обучаемого со сверстниками, т.е. определение его социального статуса.

Полученные показатели позволяют определить наиболее эффективные пути коррекционной работы в рамках учебно-воспитательного процесса, конкретизировать задачи по предотвращению формирования у детей и подростков дезадаптационных состояний (переутомления, гиподинамии, дистресса), а так же выявить «группу риска» для углубленной диагностической и усиленной коррекционно-развивающей работы.

2 Особенности воспитания детей, находящихся в дезадаптационномсостоянии

Возникающие трудности в учебной деятельности детей, находящихся в дезадаптационном состоянии, как правило, способствуют снижению их учебнопознавательной мотивации в целом, поэтому сложности воспитания таких детей и подростков связаны со слабой сформированностью организационных умений (например, умение самостоятельно выполнять задание по алгоритму, умение вести тетрадь и т.д.) и навыков самоконтроля в деятельности и поведении (самопроверки и самооценки) [8].

При проведении воспитательной работы с детьми с признаками дезадаптации, следует учитывать тот факт, что подобное психическое состояние школьников может быть вызвано сменой учебных дисциплин и их новым содержательным наполнением, а так же сменой педагогов и многообразием с их стороны учебно-воспитательных требований к детям.

Одним из эффективных приемов при проведении целенаправленного воспитательно-коррекционного воздействия на детей и подростков с высоким уровнем дезадаптации может оказаться проведение индивидуальных и групповых консультаций с информационно- рекомендательного характера с основными субъектами образовательного процесса в школе, т.е. с детьми, родителями, учителями-предметниками.

Риск возникновения дезадаптационных состояний у детей и подростков значительно увеличивается в переходные периоды обучения в школе, к которым можно отнести: период адаптации первоклассников к школе; период адаптации к обучению в среднем звене школы; период адаптации на этапе перехода к профильному обучению (8-9 классы).

Адаптационный период у первоклассников представляет собой достаточно длительный процесс, который обусловлен сильным напряжением всех интеллектуальных и физических сил детей, так как с началом обучения в школе перед ними ставится целый ряд задач, не связанных с их жизненным опытом.

Второй кризисный период связан с переходом детей из начальной школы в среднюю, где заметно возрастает учебная нагрузка, так в пятом классе происходит резкое изменение самих условий обучения [9].

Следующий период риска возникновения дезадаптационного состояния связан с формированием профильных классов, где старшеклассники оказываются в новой для себя социально-образовательной ситуации.

В данные кризисные периоды необходима организация систематической помощи всем детям и подросткам, а особенно тем из них, кто имеет предрасположенность к проявлению дезадаптационных состояний. Одним из вариантов такой помощи может стать педагогическая поддержка, оказываемая школьникам со стороны педагогов и родителей. В рамках настоящих методических рекомендаций она рассматривается как особый вид помощи воспитанникам, обеспечивающий возможность влияния на учащихся с целью поддержания их психологического и эмоционального здоровья, активизации познавательной деятельности каждого ребенка [10].

Отсутствие же у родителей и педагогов понимания эмоциональных проблем детей и незнание родителями и педагогами методов позитивного воспитательного воздействия может значительно усилить уровень школьной дезаптации детей и привести в дальнейшем к более серьезным психическим расстройствам, нарушению социальной адаптации и асоциальному поведению [11].

Работа с детьми и подростками должна быть планомерной, последовательной, систематической и всесторонней (таблица 2).

Таблица 2 – Модель психолого-педагогической поддержки детей и подростков, склонных к дезадаптации

–  –  –

Организация воспитательной работы с детьми и подростками, находящимися в дезадаптационном состоянии в условиях образовательной среды осуществляется на основе следующих принципов:

- доступности и своевременности психолого-педагогической помощи и поддержки;

- гуманизма – веры в возможности ребенка, опоры на положительное в нем;

- реалистичности – учета реальных возможностей и способностей ребенка и конкретной ситуации;

- системности – рассмотрения ребенка как целостного, развивающегося субъекта, являющегося частью более широкой системы «человек-мир»;

- индивидуального подхода – адаптации содержания, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей самого воспитателя;

- деятельностного подхода – опоры на ведущий вид деятельности, свойственный определенному возрасту детей;

- средового воспитания – организации такой образовательной среды для обучающихся, которая направлена на удовлетворение культурнообразовательных потребностей детей и потребностей в самореализации и самоактуализации [5].

Кроме этого, следует отметить, что процесс психолого-педагогического сопровождения детей и подростков, находящихся в дезадаптационном состоянии в рамках воспитательной работы является многоуровневым, так как определяется социальной структурой самого образовательного учреждения на базе возрастного, гендерного, психобиографического и индивидуального подходов.

Таким образом, воспитательная работа педагогов с детьми с признаками дезадаптации так же предусматривает организацию межведомственного и междисциплинарного взаимодействия (активного привлечения психологов, социологов, врачей-суицидологов, психиатров и др.).

3 Методические рекомендации по предотвращению формирования у детей и подростков дезадаптационных состояний: переутомления, гиподинамии, дистресса В рамках данной работы целесообразно выделить ряд психологопедагогических рекомендаций для педагогов по предотвращению дезадаптационных состояний у школьников. На этапе проведения психологической диагностики особенностей поведенческого и личностного профиля обучающихся рекомендуется использовать следующий комплекс диагностических методик (таблица 3) [12].

–  –  –

В результате диагностики уровня сформированности общеучебных умений и навыков (методика М. Ступницкой) по шкалам «Интеллектуальные умения и навыки», «Организационные умения и навыки» особого внимания психолога и педагогов требуют обучающиеся с низкими показателями по данным аспектам (таблица 4).

Таблица 4 – Направление педагогической работы с детьми с признаками дезадаптации в учебной сфере Варианты проявления дезадаптации Рекомендации педагогам При восприятии учебной информации, не могут Необходимо пошаговое действовать самостоятельно. Особые трудности (дозированное) предъявление вызывает информация, предъявляемая письменно. учебной информации с постоянным Испытывают большие затруднения при выделении пошаговым контролем ее усвоения.

нового и главного при анализе учебной При интеллектуальной обработке информации. Темп интеллектуальной информации необходима деятельности и ее результативность заметно дополнительная обучающая, снижены. Освоение школьной образовательной организующая и стимулирующая программы значительно затруднено. помощь учителя. Необходимо развивать уровень логического мышления.

Затруднено осознание учебной задачи как цели Необходимо обучать умению ставить деятельности. Приступают к работе, не имея цель деятельности, разрабатывать четкого плана действий. Уточняющих вопросов не план по ее достижению. По задают, хотя и нуждается в дополнительных завершении работы следует пояснениях. Действуют не системно, а побуждать детей сравнивать импульсивно и хаотично. Если алгоритм работы собственный полученный результат с предложен учителем, в ходе работы грубо образцом, находить и исправлять нарушают его, не замечая этого. Завершив задание, допущенные ошибки и на этой часто удовлетворены ошибочным результатом, а основе давать самооценку при проверке результата, допущенных ошибок не выполненной работе. Следует видит. Не способны обратиться за необходимой показывать детям, где можно дополнительной помощью к учителю и даже если получить дополнительную помощь и такая помощь оказана, не умеют её использовать. как ею правильно воспользоваться.

К основным направлениям коррекционно-развивающей работы по предотвращению формирования у детей и подростков дезадаптационных состояний: переутомления, гиподинамии, дистресса можно отнести развитие у них общеучебных умений и навыков успешного освоения образовательной программы и повышение уровня их учебной мотивации [13].

В межличностных отношениях в классе среди учащихся, в том числе и среди тех, кто склонен к дезадаптации, может существовать борьба за лидерство, проявления неконструктивных форм взаимодействия. Нередко дети могут «не принимать» в свой круг общения кого-либо из одноклассников и даже отвергать их. Эта проблема обостряется во вновь создаваемых классных коллективах («сборные» 5 классы, «профильные» 8 классы), где появляется необходимость быстрой взаимоадаптации учащихся друг к другу [14].

Для выявления проблем социальной адаптации в области межличностных отношений целесообразно применение диагностических методик, представленных ниже (таблица 5) [12, 15].

Таблица 5 – Рекомендуемый диагностический инструментарий

–  –  –

К основным направлениям профилактической и коррекционноразвивающей работы с детьми в аспекте межличностных отношений со сверстниками относятся:

- развитие самопознания детей и подростков в различных социальных ситуациях, определения своей позиции и способов адекватного поведения в них;

- обучение навыкам анализа различных ситуаций общения;

- обучение навыкам эмоционального самоконтроля в общении;

- создание условий для обращения детей и подростков к собственному опыту общения;

- обучение детей и подростков навыкам эффективного взаимодействия в конфликте.

Характерными признаками нарушения взаимоотношений с педагогами являются следующие показатели:

- отсутствие интереса к учебному предмету;

- страх перед учителем (ребенок знает материал, но боится отвечать);

- низкая успеваемость по учебному предмету;

- негативные реакции на замечания педагога;

- поиск предлога для привлечения внимания учителя;

- пропуски уроков;

- нарушения состояния здоровья, возникающие в ситуации проверки знаний.

В качестве рекомендации предлагается диагностический инструментарий по методике М. Ступницкой «Диагностика уровня сформированности общеучебных умений и навыков школьников» (таблица 6) [13].

Таблица 6 – Направление педагогической работы с детьми с признаками дезадаптации в сфере межличностных отношений Варианты проявления дезадаптации Рекомендации педагогам Не могут самостоятельно донести до Необходимо обучать партнеров по общению свои мысли и адекватным приемам участия формулировать ответы на заданные им в дискуссии, формировать у вопросы, а также самостоятельно детей способность грамотно формулировать вопросы собеседнику.

В ходе и корректно обосновывать возникающих споров ведут себя некорректно. свою позицию в споре, Не способны аргументировано отстаивать видеть общую цель группы и собственную позицию и менять ее, т.к. не действовать в соответствии с осознают необходимость этого. При нею, удерживать социальную взаимодействии с классом не подчиняются дистанцию в ходе общения общему решению группы. Не могут строить со взрослыми (родителями, процесс общения с учетом статуса педагогами и др.) и собеседника и особенностей той или иной сверстниками.

ситуации общения.

Следует учесть, что наряду с описанными проявлениями школьной дезадаптации встречаются и ее скрытые формы, когда при достаточно хорошей успеваемости и дисциплине ребенок испытывает постоянную внутреннюю тревогу и страх перед школой или конкретным учителем, у него отсутствует желание ходить в школу, наблюдаются трудности в общении, формируется неадекватная (как правило, заниженная) самооценка. В таком случае необходима разработка несколько иной коррекционно-педагогической программы по устранению подобных дезадаптационных состояний с опорой на анализ индивидуальных причин их появления.

Заключение

Сегодня к одной из наиболее острых социальных проблем в Республике Казахстан относят проблемы, связанные с возникновением у современных детей и подростков отклонений в поведении и присутствием негативных психических состояний, в основе которых лежат дезадаптационные процессы.

В связи с этим в условиях образовательного учреждения, как в одном из значимых социальных институтов, необходимо вести целенаправленную и систематическую работу по предотвращению у учащихся различных дезадаптационных состояний и их педагогической коррекции.

Школьная дезадаптация детей и подростков проявляется в двух основных аспектах – в деятельности и в сфере межличностных отношений (со сверстниками, родителями, педагогами), что в свою очередь приводит к постоянным неудачам в учебной деятельности и проблемам в отношениях с личностно-значимыми людьми и негативно сказывается на социальнопсихологическом благополучии личности в целом.

Проблема социальной дезадаптации детей и подростков имеет свои специфические внутренние, личностные и внешние аспекты, поэтому психолого-педагогическая работа, проводимая в образовательном учреждении для ее успешного разрешения, должна включать три основных направления:

- непосредственная (индивидуальная и фронтальная) работа с детьми, предполагающая психолого-педагогическую поддержку обучаемых и содержащая элементы психодиагностики и последующего консультирования;

- работа с педагогическим коллективом, заключающаяся в повышении психологической грамотности и культуры педагогов по проблеме дезадаптации в разных возрастных группах учащихся;

- работа с родителями школьников, направленная на развитие психологической компетентности родителей, строящаяся с использованием приемов индивидуального консультирования по вопросам учебных и социально-коммуникативных проблем детей, детско-родительских отношений.

Только такой комплексный подход обеспечивает необходимую эффективность психолого-педагогической работы по предотвращению дезадаптационных состояний у детей и подростков и их коррекцию.

Литература

1. Казанская В.Г. Подросток: социальная адаптация. – СПб.: Питер, 2011.

2 Агеева Л.Г. Социально-психологическая дезадаптация современных подростков и ее причины. – Ульяновск: 2010.

3 Шарапановская Е.В. Социально-психологическая дезадаптация детей и подростков. – М.: Сфера, 2005.

4 Галушина Э., Комарова О. Игра для подростков «В чем смысл жизни»

// Школьный психолог, 2005, № 5.

5 Корчуганова И.П. Профессиональное развитие и поддержка педагогов, работающих с детьми «группы риска»: Методическое пособие. – СПб, 2006.

6 Крылова Т.А., Струкова М.Л. Социально-педагогические технологии в работе с детьми и семьями «группы риска». – М.: НИИ «Школьные технологии», 2010, - С. 26-52.

7 Чепракова Е.А. Разработка коррекционно-развивающих программ. – // Справочник педагога-психолога. Школа. – 2012, № 4.

8 Емельянова Е. В. Психологические проблемы современного подростка и их решение в тренинге. – СПб.: Речь, 2008. – 336 с.

9 Крылова Т.А. Психологическая поддержка учащихся при переходе в среднюю школу. – // Справочник заместителя директора школы, 2010.

10 Круглова Н.Ф., Панов В.И. Психодиагностика и коррекция структуры учебной деятельности младшего школьника. – М.: Изд-во МПСИ, 2004.

11 Синягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детскородительских отношений. – М.: Владос, 2001. – 96 с.

12 Микляева А.В., Румянцева П.В. Школьная тревожность: диагностика, коррекция, профлакика. – СПб.: Речь, 2007.

13 Голубева Ю.А. и др. Тренинг с подростками: программы, конспекты занятий. – Волгоград. Учитель, 2009. – 206 с.

14 Сомова Н.Л. В пятый класс – в первый раз. – СПб: «Каро», 2001.

15 Педагогическая психология. Хрестоматия / Сост. В.Н. Кандрашев, Н.В.

Носова, О Н. Щепелина. – СПб.: Питер, 2006.

16 Овчарова Р.В. Практическая психология образования. – М.: 2003.Pages:   || 2 |

Похожие работы:

«ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ от 17.06.2015 Рег. номер: 2864-1 (16.06.2015) Дисциплина: Климатология с основами метеорологии Учебный план: 05.03.02 География/4 года ОДО Вид УМК: Электронное издание Инициатор: Иванова Тамара Николаевна Автор: Иванова Тамара Николаевна Кафедра: Кафедра геоэкологии УМК: Институт наук о Земле Дата заседания 19.05.2015 УМК: Протокол заседания УМК: Дата Дата Результат Согласующие ФИО Комментарии получения согласования согласования Зав. кафедрой Ларин Сергей Рекомендовано к...»

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. Ломоносова ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ VII Международная научно-практическая конференция Современные информационные технологии и ИТ-образование СБОРНИК ИЗБРАННЫХ ТРУДОВ Под редакцией проф. В.А. Сухомлина Москва УДК [004:377/378](063) ББК 74.5(0)я431+74.6(0)я431+32.81(0)я431 С 56 Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 12-07-06081_г) Печатается по решению...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт наук о Земле Кафедра геоэкологии Ахмедова Ирина Дмитриевна НОРМИРОВАНИЕ И СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления подготовки 022000.62 Экология и природопользование Очной формы обучения Тюменский государственный...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт наук о Земле Кафедра физической географии и экологии Переладова Л.В. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. Часть 2. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 05.03.02 «География», профиля «Физическая география и ландшафтоведение», очной формы обучения Тюменский...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Северный (Арктический) федеральный университет ЭКОЛОГИЯ Методические указания к практическим занятиям 718 Й4 8 [_ I L J. mooMM гоовдвегаа шхюи#« ЭВДШОША ОРПНИЗМ Архангельск Э 40 Составители: Д.Н. Клевцов, доц., канд. с.-х. наук; О.Н. Тюкавина, доц., канд. с.-х. наук; Д.П. Дрожжин, доц., канд. с.-х. наук; И.С. Нечаева, доц., канд. с.-х. наук Рецензенты: Н.А. Бабич, проф., д-р с.-х. наук; A.M. Антонов, доц., канд. с.-х. наук УДК 574 Экология:...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет» ПФ КемГУ (Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) Рабочая программа дисциплины (модуля) Библиография (Наименование дисциплины (модуля)) Направление подготовки 38.03.03/080400.62 «Управление персоналом» (шифр, название направления) Направленность (профиль) подготовки...»

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени А.Д.САХАРОВА Кафедра экологических информационных систем ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ СИ Методические указания к выполнению курсовых проектов для студентов специальностей 1-40 05 01-06“Информационные системы и технологии в экологии” 1-40 05 01-07 “Информационные системы и технологии в здравоохранении” МИНСК 2014 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА Целью курсового проекта является углубление знаний и расширение навыков по разработке...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт наук о Земле Кафедра физической географии и экологии Н.В. Жеребятьева МЕТОДЫ ГЕОБОТАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов ОДО направления 05.03.02. География, профиль подготовки: Физическая география и ландшафтоведение очная форма обучения...»

«Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет» ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА методические указания по курсовому проектированию для студентов всех форм обучения специальности 1-50 01 02 «Конструирование и технология швейных изделий» специализации 1-50 01 02 02 «Конструирование швейных изделий» Витебск УДК 687.016 Технология швейного производства : методические указания по курсовому проектированию для студентов...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «УТВЕРЖДАЮ»: Проректор по учебной работе Л.М. Волосникова 08.07. 2011г. Организация логопедической работы в дошкольных образовательных учреждениях Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления подготовки 050700.62 Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия, форма...»

«ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ от..2015 Содержание: УМК по дисциплине «Системы документации о жизнедеятельности человека» для студентов очной формы обучения по направлению 46.04.02 «Документоведение и архивоведение» Автор: Тарасюк Анна Ярославовна Объем 24 стр. Должность ФИО Дата Результат Примечание согласования согласования Протокол заседания кафедры от 06.05.2015 Заведующий кафедрой Рекомендовано к документоведения и С.В. Туров..2015 электронному №9 ДОУ изданию Протокол заседания Председатель УМК УМК...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПбГУ) ПРИКАЗ Об утверждении единых программ государственных экзаменов В соответствии с порядком, установленным «Правилами обучения по основным образовательным программам высшего и среднего профессионального образования», ут­ верждёнными приказом Ректора от 16.08.2012 г. № 3480/1, ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет» в г. Прокопьевске (Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) Рабочая программа дисциплины (модуля) Основы финансового менеджмента (Наименование дисциплины (модуля)) Направление подготовки 38.03.03/080400.62 Управление персоналом (шифр, название направления)...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт наук о Земле Кафедра геоэкологии Вешкурцева Татьяна Михайловна ОСНОВЫ ОКЕАНОЛОГИИ Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 05.03.02 География очной формы обучения Тюменский государственный университет Вешкурцева Т.М. Основы океанологии. Учебно-методический...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт наук о Земле Кафедра физической географии и экологии Л.В. Переладова Гидроморфные геоэкологические комплексы Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов по магистерской программе «Геоэкологические основы устойчивого водопользования» направления подготовки 022000.68...»

«АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ Через способности к успеху!МЕ ТОДИ ЧЕСКИ Е Р ЕК ОМЕ НДАЦИ И К Л АБОР АТ ОР И Я М А К А Д ЕМ И И « У М Н И Ц А » КУ Р С : «О Т ОМ, КЕ М Р АБОТ АЮТ ЛЮ Д И.» Издание для родителей Матвеева Лариса Геннадьевна Никифорова Елена Валерьевна Через способности к успеху! Методические рекомендации к Лабораториям Академии «Умница» том, кем работают люди.» Курс «О Что такое способности? Как развивать способности малыша с помощью комплектов Академии «Умница»? Как совмещать...»

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет управления» Ю.М. Коренко РАЗВИТИЕ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ В РОССИИ Учебное пособие для бакалавров Москва УДК 338.48 ББК 67.911.223. К66 Коренко Ю.М.К66 Развитие рынка образовательных туристских услуг в России : учебное пособие для бакалавров / Ю.М. Коренко. – М. : РУСАЙНС, 2015. – 000 с. ISBN 978-5-4365-0607-4 DOI 10.15216/978-5-4365-0607-4 В учебном...»

«СОДЕРЖАНИЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Определение 1.1. Нормативные документы для разработки ООП 1.2. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы.5 1.3. 1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВПО 1.3.2. Срок освоения ООП ВПО 1.3.3. Трудоемкость ООП ВПО Требования к абитуриенту 1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2. ВЫПУСКНИКА ВУЗА Область профессиональной деятельности выпускника 2.1. Объекты профессиональной деятельности выпускника 2.2. Виды и задачи профессиональной...»

«Содержание Пояснительная записка 1. Учебный план 2. Календарный учебный график 3. Рабочие программы учебных предметов 4. Оценочные материалы 5. Методические материалы 6. Система условий реализации программы 7.1. Пояснительная записка Адаптированная образовательная программа МАОУ СОШ №56 г. Челябинска разработана на основе следующих нормативных документов:1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 2. Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О...»

«Содержание 1. Цели и задачи освоения дисциплины 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 4 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 4 4. Содержание и структура дисциплины 4.1 Разделы дисциплины 9 4.2 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной работы студента в семестре 10 4.3 Структура преподавания дисциплины 4.4 Тематический план освоения дисциплины (темы) 11 4.5 Тематика семинарских занятий 1 4.6 Тематика контрольных работ и эссе 18...» 
2016 www.metodichka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Методички, методические указания, пособия»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.