WWW.METODICHKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Методические указания, пособия
 


«МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫНЫ «ТУЕЛСІЗДІК ТОЛАУЫ» АТТЫ ШЫАРМАСЫН БАРЛЫ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ОУ ОРЫНДАРЫНДА ОЫТУ ЖНІНДЕГІ ДІСТЕМЕЛІК НСАУЛЫ МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГЛАВЫ ...»

азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Ы. Алтынсарин атындаы лтты білім академиясы

Национальная академия образования им. И. Алтынсарина

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫНЫ «ТУЕЛСІЗДІК

ТОЛАУЫ» АТТЫ ШЫАРМАСЫН БАРЛЫ ЖАЛПЫ

БІЛІМ БЕРЕТІН ОУ ОРЫНДАРЫНДА ОЫТУ

ЖНІНДЕГІ ДІСТЕМЕЛІК НСАУЛЫ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГЛАВЫ

ГОСУДАРСТВА «СЛОВО О НЕЗАВИСИМОСТИ» В

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Астана Ы. Алтынсарин атындаы лтты білім академиясы ылыми кеесімен баспаа сынылды (2015 жылы 18 мамырдаы № 4 хаттамасы) Рекомендовано к изданию Ученым советом Национальной академии образования им. И. Алтынсарина (протокол № 4 от 18 мая 2015 года) Мемлекет басшысыны «Туелсіздік толауы» атты шыармасын барлы жалпы білім беретін оу орындарында оыту жніндегі дістемелік нсаулы.

– Астана: Ы. Алтынсарин атындаы лтты білім академиясы, 2015. – 15 б.

Методическое руководство по изучению произведения Главы государства «Слово о независимости» в общеобразовательных учебных заведениях. – Астана: Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 2015. – 14 с.

Оу ралында Елбасы Н.. Назарбаевты «Туелсіздік толауы» ебегін жалпы білім беретін оу мекемелерінде оушыларды психологиялы жне жас ерекшеліктерін ескере отырып оыту бойынша дістемелік сыныстар дайындалан.

Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегін жалпы білім беретін оу мекемелерінде оыту негізінде оушыларды азаматтыы мен патриотизмін алыптастыру мселелеріне ерекше кіл блінген.

Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегін жалпы білім беретін оу мекемелері оушыларыны психологиялы жне жас ерекшеліктерін ескере отырып зерделеуді тиімді формалары мен дістері ашылан.

дістемелік сыныстар педагогикалы жне ата-аналар ауымдастыына арналан.

В данном пособии разработаны методические рекомендации по изучению произведения Главы государства Н.А. Назарбаева «Слово о независимости» в общеобразовательных учебных заведениях с учетом психологических и возрастных особенностей учащихся.

Особое внимание уделяется проблемам формирования гражданственности и патриотизма учащихся на основе изучения произведения Главы государства «Слово о независимости».

Раскрыты эффективные формы и методы изучения произведения Главы государства «Слово о независимости» в общеобразовательных учебных заведениях с учетом психологических и возрастных особенностей учащихся.

Методические рекомендации предназначены для педагогической и родительской общественности.

© Ы. Алтынсарин атындаы лтты білім академиясы, 2015 © Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 2015 Кіріспе азастанды экономиканы су арынына белгілі бір дрежеде ыпал еткен лемдік дадарыс оны арыштап дамуына тосауыл бола алмады. Бан Елбасы Н..

Назарбаевты креген де салиалы саясатыны арасында ол жетіп отыр.

азастанны білім беру жйесі з дамуыны тбегейлі жаа кезеіне тті. Бізді елімізде леуметтік жне экономикалы згерістермен атар жаа адамды алыптастыру процесі бір мезгілде белсенді трде жріп жатыр.

азастан Республикасыны Президенті Н.. Назарбаев з жолдауларында оыту процесіні трбиелік компонентін кшейтуге кп кіл бліп отырады, «азастан-2050»

стратегиясы алыптасан мемлекетті жаа саяси баыты»

Жолдауында бала трбиелеу – болашаа е лкен инвестиция екенін ерекше атап крсеткен. лтты жне лемдік білім беру жйесіні е здік дстрлерімен трбиеленген рпа уатты мемлекет, дамыан экономика жне жалпыа орта ебек ммкіндіктерін руа абілетті.

Елбасы Н.. Назарбаевты бізді балаларымыз дрыс менмендігі, ынтыматасты пен мдениетаралы зара рекеттестікке абілеті, зіні жне еліні тадыры шін жауапкершілік сезімі бар жан-жаты дамыан тла болуы тиіс деген сзі жас рпаты трбиелеу саласындаы азастанны мемлекеттік саясатыны мнін райды.

Бізді Туелсіздігіміз лт Кшбасшысыны ішкі жне сырты саясатында жзеге асан халыты кемегерлікті, халымызды достыы мен лы бірлігіні, оны онажайлыы мен кепейілдігіні, оны бірегей тарихы мен кплтты мдениетіні мыым іргетасына орнатылан.

Елімізді жастары осы арапайым жне тсінікті шындыты тере игеруі тиіс. «Туелсіздік толауы» ебегін орта мектепті жоары сынып оушылары, жоары оу орындары студенттері міндетті трде оуы тиіс.

Осыан байланысты берілген ралды масаты – жалпы білім беретін оу мекемелерінде Елбасыны «Туелсіздік толауы» шыармасын зерделеуде оушыларды психологиялы жне жас ерекшеліктерін ескере отырып оыту бойынша дістемелік сыныстар дайындау.

1 Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегін оыту негізінде азаматтыты жне патриотизмді алыптастыру Елбасы Н.. Назарбаевты «Туелсіздік толауы» ебегін оыту жне талдау азастан халыны з тадырын жне з болашаын ру ммкіндігін анытауда жасаан дрыс жне крегендік тадауы халы жаа азастанды бейбіт жолмен жаартуда екенін крсетіп отыр. Туелсіздік – кп асыр бойы аза халыны кксеген арманы, оны мддесі мен мітіні жемісі, азастанды патриотизмні нышаны.

азастан Республикасыны Конституциясында крсетілгендей, азастанды патриотизм мемлекетті негізін алаушы станымдарына жатады. Патриотизм бастаулары з отбасына, Отанына деген сйіспеншілікте, ел тарихын тере мегеруде, оны егемендігі мен ркендеуіне кш салан аа рпаты ебегін тсіну мен рметтеуде крінеді [1].

Нрслтан бішлы патриотизмді сіресе жастар бойында дамытан кезде елімізді ркендей тсетініне баса назар аударды. Бізді жастарымыз ар, борыша адалды, парасаттылы, Отанымызды игілігі жолындаы жасампазды сияты жоары ндылытара шынайы беріліп суі тиіс. лт кшбасшысыны пікірінше, зіне атысты талап оюшылы, оршаан жандара атысты адалды, з еліне деген шынайылы – скеле рпа трбиесіндегі негізгі сттер деп санайды.

азастан Республикасыны Президенті Н.. Назарбаев «азастан-2050» стратегиясы алыптасан мемлекетті жаа саяси баыты» азастан халына Жолдауында «азастан патриотизміні іргетасы – барлы азаматтарды те ылыы жне оларды Отан абыройы алдындаы орта жауапкершілігі» – деп атап крсетті.

Жаа азастанды патриотизм барлы оамды этносты айырмашылытарына арамастан біріктіруге тиіс [2].

Соы жылдардаы скеле рпа трбиесімен байланысты лкен згерістер, жаа проблемалар патриотты трбиені мнін, оны оамды мірдегі орны мен рлін айта пайымдаумен шарттастырылан. Патриотты трбие рспубликадаы барлы ызметті ажырамас блігі болып табылады.

Патриот – бл патриотизммен рухтанан адам. андай да бір істі мддесіне берілген, ол істі шын жрегімен сйетін адам.

Азамат – осы мемлекетті трылыты халына жататын, оны орауында болатын жне ытар мен міндеттер жиынтыы берілген адам. оамны саналы мшесі.

Азаматтыты жне патриотизмді трбиелеу Отаныны азаматы – патриотыны асиеттері бар жне азаматты борышын бейбіт жне соыс уаытында ойдаыдай орындауа абілетті тланы дамытуа баытталан. «Азаматты»

тсінігі – белгілі нормаларды сатаудан, мемлекет пен оам мддесіне эмоционалды біржатылытан, мемлекет пен оам алдындаы парыз жне жауапкершілік, мемлекет пен оам жадайында азаматтарды атар мір сру мдениетіні белгілі бір дегейі, азаматты арым-атынастар жйесі, азаматты міндеттерін орындау абілеті мен дайындыынан тратын крделі, кпырлы ым. оам тарихында «азаматтар», «азаматты», «азаматшылы», «патриотизм»

тсініктері тыыз байланысады. дебиеттерде бл тсініктер шектелмейтіндіктен, леуметтік былыстарды тсінуде, негізделген ылыми тжырым жасауда объективті иындытар туындатады. Тіпті, трлі энциклопедиялы басылымдарда «азамат» жне «азаматты» тсініктеріне берілген анытамаларды да айтарлытай айырмашылыы бар. Сонымен, «азамат» тсінігі «азаматты» ымынан лдеайда кеш пайда болан. В. Дальді Тсіндірме сздігінде «азамат» ымы былай тсіндіріледі: «ала трыны, алалы, посадты, ауымны немесе жалпы басарылатын халыты мшесі, халы, жер, мемлекетті раушы рбір жан немесе адам. Белгілі аланы азаматы деп осы алаа тіркелген кпесті, са саудагерді немесе цеховойды айтады...». В. Даль «азаматты» тсінігін «азаматтара, мемлекетке, халыты басаруа жне бодандыа жататындара» атысты олданан [3].

Патриотизм – (грек. рatris – Отан, атамекен) – Отанына сйіспеншілік – асырлар жне мыжылдытар бойында ныайан е кшті сезімдерді бірі.

Бізді ойымызша, Елбасы Н.. Назарбаевты «Туелсіздік толауы» ебегін оыту негізінде жастарда азаматты пен патриотизмді алыптастыру келесі бейнеге жеткізуі ммкін.

азастанны азаматы, патриоты – бл:

– мемлекет мірінде зіні рлін тсінетін адам;

– Отанын сйеді;

– азастанны тарихи ткені жне азіргісін матаныш етеді, оны болашаын ойлайды;

– мемлекеттік рміздерді жне халыны дстрлерін біледі рі рметтейді;

– белсенді азаматты станымымен ерекшеленеді;

– оамды жне саяси оиалара, республика міріне ызыушылыпен арайды;

– азастанды жне оны мемлекеттік мддесін орауы тиіс;

– аза тілін, орыс тілін жне лемдік тілдерді біреуін біледі;

– баса лттар мен діндерді кілдеріне толеранттыпен жне рметпен арайды.

азастан Республикасыны рбір азаматы зін мір сретін жне ебек ететін мемлекетті бір блігімін деп сезінген жадайда ана «азастанды» деген ата матанышпен ие бола алады.

2 Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегін жалпы білім беретін оу мекемелерінде оушыларды психологиялы жне жас ерекшеліктерін ескере отырып оытуды формалары жне дістері азастанны білім беру йымдарында атарылып жатан инновациялы жмысты дістемесін зерделеу, тжірибесін талдау негізінде Елбасы ебегін оытуды тиімді формалары жне дістері аныталды.

Оытуды стандартты емес, инновациялы формаларына Елбасыны мірімен жне ызметімен байланысты дайындалан спектакльдер, салондар, деби кештер, саяхаттар жатады. Сабаты ткізуді стандартты емес формаларын олдану біратар проблемаларды шешуге кмектеседі: тілді, иялдауды, креативтілікті, ойлау шыармашылыын дамытады, ойлау ызметін белсендіреді жне т.б.

Мысалы, дебиет сабатарында азаматты лириканы (А.

нанбаев, С. Торайыров,. Аманжолов жне т.б.) оытуда 17 атар 2014 жылы Президент Жолдауында азаматты туралы берілген анытаманы тексеру ммкіндігі беріледі.

Оушылара жатты осы блігінен азастанды мемлекеттілік, яни бізді ытарымыз бен еркіндігіміз туралы длелдерді тадап алуды сынуа болады. Бл демократиялы институттар (азастан халы Ассамблеясы, сз бостандыы, цензураны жотыы, 40 конфессия мен денаминацияларды, 3259 діни бірлестіктерді рекеті).

Барлы осы ережелер азастан Республикасыны задарымен мір сретін рбір азаматты тласына атысты [4]. аза жне орыс халытарыны достыы мен ынтыматастыыны символы болан лы Абай, Ш.

Улиханов, Ы. Алтынсарин туралы таырыптарды оытуда «азастан азіргі лемде» 5-тармаына: ДС кіру, ЕурАзЭС ру, Азия жне Таяу Шыыс елдерімен ынтыматасты жне т.б. (2005 жылы 16 апандаы Жолдауы) немесе азастан Республикасыны Президенті Н.. Назарбаевты 2006 жылы 1 наурыздаы азастан халына Жолдауыны 7 басымдыына (7.1. Бізді елдеріміз арасындаы ауымды интеграциялы дерістер негізінде Ресеймен стратегиялы серіктестік атынастарын дамыту) назар аудару ажет. 2005 жылы 16 апандаы Жолдаудан алынан: «азастанны лемде уатты экономикасы бар рі халыаралы оамдастытаы тыры берік ірлік держава ретінде абылданатынын да естен шыармаанымыз абзал», деген жолдар сабаа эпиграф бола алады [5].

Оушылар оамдаы бгінгі келісімді азіргі станымдар трысынан тсінеді жне рухани тланы маыздылыын сезіне отырып, біз мтылып отыран болашаты креді. 2007 жылы 27 апандаы Жолдауды VІ тарауы «азастанды патриотизм мен саяси ерік-жігер – жаа азастанды руды аса маызды факторлары» деп аталады [6].

Педагогтар шін бл тарауды маызы ерекше, себебі осы блімні алашы жолдары кез келген сыныптаы алашы сабаты осы мтінді, оны басын жазызудан, саралау мен талдауды (берілген сыныптаы оу материалына сйкес) бірнеше трін жргізуден бастауа ндейді.

азастанды патриотизмді алыптастыру масатында сабата «Президентті 2005 жылы Жолдауындаы «Жасыл ел» бадарламасы нені кздейді жне жастарды осы ісшарадаы рлі андай?» деген проблемалы сраты оюа болады.

Оу жылыны соында кез келген сыныптаы орытынды сабата «Азамат жне оны тласы белсенді субъект ретінде» таырыбында практикалы жмысты Жолдаумен (малімні тадауы бойынша) тыыз байланыстырып ткізуді сынуа болады. «Мені кілімдегі й» – осы бірінші кезеде адамгершілік санаттардан рылан йді ойша «салуды» сынамыз. йді «іргетасы» –..., абырасы –..., шатыры –... жне т.б., ал атарына тадау сздері: ар, намыс, ы, патриотизм, орыныш, зерігу, досты, махаббат жне т.б.

15-20 минуттан кейін оушылар здері салан «йді», з йін талылай бастайды. Келесі кезе былай болуы ммкін:

Президент Жолдаулары блімдерінен алынан «кірпіштерді»

пайдаланып «Адамзат шін й сал»: ыты мдениет;

саяси негіз жне тратылы; білім беру жне леуметтік мртебе жне т.б.

Осындай дістерді жргізу тиімділігіні нтижесін келесі жолдармен баалауа болады: эксперттік ой-пікір (атааналарды); тланы ндылыты аясын талдауа (баалауа емес) ммкіндік беретін жасырын сауалнамалар; жас ерекшеліктерін ескере отырып жасалан трлі тестілеу инструменттері; балаларды зіндік баалауды пайымдауы.

Кез келген оушыда жеке тлалы сипаттамалара (жеке тлалы абілеттер, зияткерлік ызметі, зіндік баалау, ебекорлы дегейі жне т.б.) ие. Сонымен бірге, оушылар оытуды белгілі бір сатысында орта асиеттермен де сипатталады.

Кезеге блуді тмендегі трін кпшілік малдады:

мектепалдыа дейінгі жас (3-5 жас); мектепалды жасы (5-7 жас); кіші мектеп жасы (7-11 жас); жеткіншек жас (11-15 жас); ерте жасты жас (15-18 жас); студенттік жас (17–18 жас

– 22–23 жас) (Б.Г. Ананьев бойынша).

Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегін жалпы білім беретін оу мекемелерінде оытуда оушыларды психологиялы жне жас ерекшеліктерін ескеру ажет.

Мысалы, кіші жастаы мектеп оушысы е алдымен оу ызметіне дайын болуымен сипатталады (оу абілетін анытайтын физиологиялы, психикалы, зияткерлік даму дегейімен). Бл – кіші жастаы оушыны оу мотивациясы негізінде жатан зіне жаа міндеттер алу абілеті. Орта мектеп жасында оушы (10-11-ден 14-15жаса дейін) з рдастарымен арым-атынас жасауы анытаушы рл атарады. Бл кезеде жасспірім жасылы пен жаманды туралы з тсінігіне сйкес рекет етуге тырысады. Ол арыматынасты ктем тріне, яни оны субъективті кйзелісін жне ойын ескермеген ыпалдара арсылы білдіреді, жне зіне рметпен арауды талап етеді.

Жоары сынып оушысы (14-15 жастан 17 жаса дейінгі ерте жасспірімдік ша) негізгі орта мектептен жоары сыныпа немесе жаа білім беру мекемесіне ауысуда жаа оамды жадайа енеді. Осы кезеде еркіндікке мтылумен келісілген шарттастырылан, ндылыты-бадарлы белсенділік лкен маыза ие болады.

Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегін жалпы білім беретін оу мекемелерінде оытуда оушыларды психологиялы жне жас ерекшеліктерін ескеру, тланы оны рухани мдениет кзарасы, жне леуметтікгуманитарлы пндерді оуа деген леуметтік ойлауы, танымды ызыушылыы трысынан, леуметтік апаратты объективті абылдауа ммкіндік беретін сыни ойлау трысынан, жне леуметтік рлдердегі практикалы ызмет кзарас трысынан дамытуа назар аудару ажет.

Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегін жалпы білім беретін оу мекемелерінде оушыларды психологиялы жне жас ерекшеліктерін ескере отырып оытуда жргізілген мониторинг негізінде келесі сыныстар беруге болады:

- «Мгілік Ел» лтты идеясын жзеге асыру аясында трбие жмысын жандандыру;

- оу-трбие процесін йымдастыруда скеле рпаты тарихи тлалар лгілерімен, азастанды патриотизм мен халыты е жасы дстрлері рухында трбиелеу бойынша жмысты кшейту;

- Туелсіз азастанны ндылытарын сатауа жанжаты ыпал ету;

- Елбасы Н.. Назарбаевты ебектерін оыту бойынша жйелі трде семинарлар, дгелек стелдер ткізу.

Адам тласын дамыту – бл за уаыт пен ебекті, педагогты да, оушыны да кп тер тгуін ажет ететін процесс. Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегін оыту осы маызды іске зіні салматы лесін осады.

орытынды Бгінгі азастан – бейбітшілік пен тратылыты Отаны. Кшпенділерді рухын сатаан лы дала сан илы оианы басынан ткізді. Халыты басына андай иынды тссе де, еркіндікті асады. Халыты бл арманын лт Кшбасшысы, Елбасы Н.. Назарбаев шындыа айналдырды. Оны айраткерлігі – патриотизмні, ебек сйгіштік пен халыа алтысыз ызмет етуді лгісі болып табылады.

Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегін жалпы білім беретін оу мекемелерінде оытуды жастар бойында азаматты пен патриотизмді алыптастырудаы маызы зор.

дістемелік ралда атап крсетілген жмыстарды дістері мен формаларын пайдалану, трбие ортасын ру Президентті ебектері негізінде оушыларды зара тлааралы арым-атынас жасауына, оларды адамгершілік-рухани ндылытарды жзеге асыру мотивациясын крсетуіне, зіні жне зге адамдар жасаан ылытарды адамгершілік тстарын талдауына кмектеседі.

Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегін жалпы білім беретін оу мекемелерінде оытуда оушыларды психологиялы жне жас ерекшеліктерін ескеру, тланы оны рухани мдениет кзарасы, жне леуметтікгуманитарлы пндерді оуа деген леуметтік ойлауы, танымды ызыушылыы трысынан, леуметтік апаратты объективті абылдауа ммкіндік беретін сыни ойлау трысынан, жне леуметтік рлдердегі практикалы ызмет кзарас трысынан дамытуа назар аудару ажет.

Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегін жалпы білім беретін оу мекемелерінде оушыларды психологиялы жне жас ерекшеліктерін ескере отырып оытуда жргізілген мониторинг негізінде келесі сыныстар беруге болады:

- «Мгілік Ел» лтты идеясын жзеге асыру аясында трбие жмысын жандандыру;

- оу-трбие процесін йымдастыруда скеле рпаты тарихи тлалар лгілерімен, азастанды патриотизм мен халыты е жасы дстрлері рухында трбиелеу бойынша жмысты кшейту;

- Туелсіз азастанны ндылытарын сатауа жанжаты ыпал ету;

- Елбасы Н.. Назарбаевты ебектерін оыту бойынша жйелі трде семинарлар, дгелек стелдер ткізу.

Адам тласын дамыту – бл за уаыт пен ебекті, педагогты да, оушыны да кп тер тгуін ажет ететін процесс. Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегін оыту сияты маызды іске де здеріні салматы лесін осты.

дебиет 1 азастан Республикасыны Конституциясы. – Астана, 1995 ж.

2 азастан Республикасыны Президенті – Елбасы Н..

Назарбаевты халыа Жолдауы «азастан-2050»

стратегиясы – алыптасан мемлекетті жаа саяси баыты» – Астана, 2012 // Егемен азастан. – 14 желтосан 2012 жыл.

3 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. - Спб., 1863-1866.

4 азастан Республикасыны Президенті Н.

Назарбаевты «азастан жолы - 2050: «Бір масат, бір мдде, бір болаша» азастан халына Жолдауы. Ресми мтін. – Астана, 17 атар, 2014.

5 Бахтина О.Б. Самопознание как основа нравственнодуховного воспитания в национальной системе образования Республики Казахстан // Теория и практика образования в современном мире. Материалы III междунар. науч. конф. г.

Санкт-Петербург, май 2013 г. - СПб.: Реноме, 2013. - С. 81-83.

6 азастан Республикасыны Президенті Н.

Назарбаевты азастан халына Жолдауы. Ресми мтін. – Астана, 2007 // Егемен азастан. – 28 апан 2007 жыл.

7 Елбасыны азастан халына Жолдауы «Нрлы жол – болашаа бастар жол». Ресми мтін. – Астана, 2014 // Егемен азастан. –11 араша 2014 жыл.

8 азастан Республикасыны Туелсіздігі кніне орайлатырылан салтанатты жиындаы Елбасымыз Н.

Назарбаевты сйлеген сзі. – Астана, 15 желтосан 2014 жыл.

Мазмны

Кіріспе

1 Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегін оыту негізінде азаматтыты жне патриотизмді алыптастыру

2 Елбасыны «Туелсіздік толауы» ебегін жалпы білім беретін оу мекемелерінде оушыларды психологиялы жне жас ерекшеліктерін ескере отырып оытуды формалары жне дістері

орытынды

дебиет

Введение

Мировой экономический кризис, в определенной степени повлиявший на темпы роста казахстанской экономики, не остановил ее поступательного роста. И в этом заслуга дальновидной политики, проводимой главой нашего государства Н.А. Назарбаевым.

Система образования Казахстана вступила в принципиально новый этап своего развития. В нашей стране одновременно с социальными и экономическими преобразованиями идет активный процесс формирования нового человека. Президент Республики Казахстан Н.А.

Назарбаев в своих посланиях акцентирует внимание на усилении воспитательного компонента процесса обучения. В частности, в Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Стратегия Казахстан -2050: новый политический курс состоявшегося государства» особо отмечено, что воспитание детей – это огромные инвестиции в будущее. Поколение, воспитанное на лучших традициях национальной и мировой образовательной системы образования, способно создать сильное государство, развитую экономику и возможности для всеобщего труда.

Слова Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева о том, что наши дети должны быть всесторонне развитыми, со здоровыми амбициями, способными к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающими чувством ответственности за себя и судьбу страны составляют суть государственной политики Казахстана в сфере воспитания молодого поколения.

Наша Независимость основана на прочном фундаменте народной мудрости, воплощенной во внутренней и внешней политике нашего Лидера Нации, дружбе и Великом единстве нашего народа, его гостеприимстве и великодушии, его уникальной истории и полиэтничной культуре. Молодежь нашей страны должна глубоко усвоить эти простые и понятные истины. «Слово о Независимости» обязательно должно изучаться в старших классах средних школ, студентами высших учебных заведений.

В связи с этим цель данного пособия – разработать методическое руководство по изучению произведения Главы государства «Слово о независимости» в общеобразовательных учебных заведениях с учетом психологических и возрастных особенностей учащихся.

1 Формирование гражданственности и патриотизма на основе изучения произведения Главы государства «Слово о независимости»

Изучение и анализ произведения Главы государства «Слово о независимости» показывают, что историческая сила выбора, сделанного народом Казахстана, в определении своей судьбы и возможности строить своё будущее самим – правильна, дальновидна, – народ мирно созидает новый Казахстан. Независимость – сбывшаяся многовековая мечта казахского народа, плод его чаяний и надежд, символ гордости казахстанского патриотизма.

В Конституции Республики Казахстан отмечено, что казахстанский патриотизм относится к основополагающим принципам государства. Истоки патриотизма – в любви к семье, родине, в глубоком знании истории страны, в понимании и уважении деятельности тех поколений, усилиями которых обеспечивались ее независимость и процветание [1].

Н.А. Назарбаев подчёркивает, что страна будет процветать, если патриотизм развивать в особенности у молодежи. Наша молодежь должна расти приверженной таким высоким ценностям, как честь, верность долгу, порядочность, созидание во имя процветания нашей Родины.

Ключевыми моментами в воспитании подрастающего поколения Лидер Нации считает требовательность в отношении к себе, честность в отношении к окружающим, верность в отношении страны.

В Послании Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» – новый политический курс состоявшегося государства» отмечается, что «Фундамент казахстанского патриотизма – это равноправие всех граждан и их общая ответственность за честь Родины.

Новый казахстанский патриотизм – это то, что должно объединять все общество, вне этнических различий [2].

Огромные изменения, происшедшие в последние годы, новые проблемы, связанные с воспитанием подрастающего поколения, обусловлено переосмыслением сущности патриотического воспитания, его места и роли в общественной жизни. Патриотическое воспитание выступает неотъемлемой частью всей деятельности в Республике.

Патриот – это человек, одушевленный патриотизмом.

Человек, преданный интересам какого-нибудь дела, горячо любящий что-нибудь.

Гражданин – лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользующееся его защитой и наделенное совокупностью прав и обязанностей.

Сознательный член общества.

Воспитание гражданственности и патриотизма направленно на развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.

Понятие «гражданственность» – сложная, многогранная категория, включающая соблюдение определенных норм, эмоциональную пристрастность к интересам государства и общества, долг и ответственность перед государством и гражданами, определенный уровень культуры общежития граждан в условиях государства и общества, систему гражданских отношений, способность и готовность выполнять гражданские обязанности. В истории общества тесно переплетаются понятия «граждане», «гражданство», «гражданственность», «патриотизм». В литературе не разграничиваются данные понятия, что создает объективные трудности в осмыслении социальных явлений, построении обоснованных научных выводов. Так, даже в различных энциклопедических изданиях определения понятий «гражданин» и «гражданственность» существенно отличаются. При этом понятие «гражданин» появилось значительно позже понятия «гражданственность». В Толковом словаре В. Даля гражданин определяется как «городской житель, горожанин, посадский, член общины или народа состоящего под одним общим управлением, каждое лицо или человек из составляющих народ, землю, государство. Гражданином известного города называют приписанного к этому городу купца, мещанина или цехового...». В. Даль соотносит понятие «гражданский» с «относящимся к гражданам, к государству, к народному управлению и подданству» [3].

Патриотизм – (греч. рatris – Родина, Отечество) – любовь к родине – одно из наиболее глубоких чувств, закреплённых веками и тысячелетиями.

По нашему мнению, формирование гражданственности и патриотизма молодёжи на основе изучения произведения Главы государства «Слово о независимости» может привести к следующему образу.

Гражданин, патриот Казахстана – это человек, который:

- осознает свою роль в жизни государства; любит свою Родину;

- гордится историческим прошлым и настоящим Казахстана, заботится о его будущем;

- знает и уважает государственные символы и традиции народа;

- отличается активной гражданской позицией;

- проявляет интерес к общественным и политическим событиям, жизни республики;

- должен защищать Казахстан и его государственные интересы;

- знает казахский язык, русский и один из мировых языков;

- проявляет толерантность и уважение к представителям других национальностей и религий.

Каждый гражданин Республики Казахстан только тогда будет с честью носить имя «казахстанец», когда почувствует себя частью государства, в котором он живет и трудится.

2 Формы и методы изучения произведения Главы государства «Слово о независимости» в общеобразовательных учебных заведениях с учетом психологических и возрастных особенностей учащихся На основе изучения, анализа опыта, инновационной методики работы в организациях образования Казахстана по данной проблеме, выявлены эффективные формы и методы изучения произведений Главы государства.

К нестандартным, инновационным формам следует отнести: спектакли, салоны, литературные вечера, походы, экскурсии, связанные с жизнью и деятельностью Главы Государства. Использование нестандартных форм проведения уроков помогут решить многие проблемы: развивают речь, воображение, креативность, творческое мышление, активизируют мыслительную деятельность и т.д.

Например, на уроках литературы при изучении гражданской лирики (А. Кунанбаев, С. Торайгыров, К.

Аманжолов и др.) предлагается проверить определение гражданственности в Послании Президента 17 января 2014 года. Можно предложить учащимся из документа выбрать доказательства нашей казахстанской государственности, то есть наших прав и свобод. Это демократические институты (Ассамблея народа Казахстана, свобода слова, отсутствие цензуры, действия 40 конфессий и денаминаций, 3259 религиозных объединений и т.д.). Все эти положения отнесены к личности каждого гражданина, живущего по Законам Республики Казахстан [4].

При изучении тем о Абае, Ш. Валиханове, И. Алтынсарине личности которых являются символом дружбы и сотрудничества двух народов – казахского и русского, необходимо обратиться к п. 5 «Казахстан в современном мире»: вступление в ВТО, создание ЕврАзЭС, сотрудничество со странами Азии и Ближнего Востока и т.д. (Послание от 18 февраля 2005 года) или к Седьмому приоритету, п. 7.1. «Развитие отношений стратегического партнёрства с Россией…» (Послание от 1. 03.

2006 года). Цитата из Послания от 18 февраля 2005 года может служить эпиграфом к уроку: «Важно помнить, что Казахстан воспринимается в мире как региональная держава, обладающая сильной экономикой и прочными позициями в международном сообществе» [5].

Учащиеся с современных позиций понимают сегодняшнее согласие в обществе и видят будущее, к которому мы стремимся, осознавая значимость духовной личности. В Послании от 27 февраля 2007 года VI глава называется «Казахстанский патриотизм и политическая воля нового Казахстана» [6]. Для педагогов данная глава имеет особое значение, т.к. первые строки этого раздела призывают к тому, что первый урок в любом классе нужно начинать с записи этого текста, его начала, и провести различные виды и разбора, и анализа (в соответствии с учебным материалом данного класса).

С целью формирования казахстанского патриотизма можно использовать проблемный вопрос завершающего урока по этому разделу: «Что предусматривает программа «Жасыл ел» в Послании Президента от 18 февраля 2005 года, и какова роль молодёжи в ней?

Предлагаем для заключительного урока в конце года в любом классе провести практическую работу «Гражданин и его личность как активный субъект», тесно увязав с Посланием (на выбор учителя). «Дом моей души» - первый этап, где предлагаем «нарисовать» мысленно дом, который состоит из нравственных категорий. Фундамент – это…, стены – это…, крыша – это …и т.д., а рядом для подбора слова: честь, совесть, правда, патриотизм, страх, скука, дружба, любовь и т.д.

И после 15-20 минут начинается обсуждение «дома», который «построили» ученики, своего дома. Следующий этап может быть таким: «Построй дом для человечества, используя «кирпичики» из Послания Президента по разделам: Правовая культура; Политическая основа и стабильность; Образование и социальный статус и т.д.

Основные результаты эффективности проведения таких методов можно оценить через: экспертные суждения (родителей); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;

самооценочные суждения детей.

Любой ученик обладает индивидуальными личностными характеристиками (индивидуально-личностными способностями, интеллектуальной деятельностью, уровнем самооценки, работоспособности и т.д.). Одновременно все ученики на определенной ступени обучения характеризуются общими чертами.

Общепринятой является следующая периодизация:

преддошкольный возраст (3–5 лет); дошкольный возраст (5–7 лет); младший школьный возраст (7-11 лет); подростковый возраст (11–15 лет); ранняя юность возраст (15–18 лет);

студенческий возраст (17–18 лет – 22–23 года) (по Б. Г.

Ананьеву).

При изучении произведения Главы государства «Слово о независимости» в общеобразовательных учебных заведениях необходимо учитывать психологические и возрастные особенности учащихся.

Так, младший школьник характеризуется прежде всего готовностью к учебной деятельности (уровнем физиологического, психического, интеллектуального развития, который определяет способность учиться). Это способность к взятию на себя новых обязанностей, которая лежит в основе учебной мотивации младшего школьника. В среднем школьном возрасте (от 10–11 до 14–15 лет) определяющую роль играет общение со сверстниками.

В этот период подросток старается действовать соответственно собственным соображениям о добре и зле, противится командному стилю взаимоотношений, не учитывающих его субъективные переживания и мысли, и требует к себе уважения.

Старшеклассник (период ранней юности с 14–15 до 17 лет) входит в новую общественную ситуацию при переводе из средней школы в старшие классы или в новые учебные заведения. В этот период ключевое значение приобретает ценностно-ориентационная активность, которая обусловлена стремлением к независимости, к самоопределению.

Заключение

Сегодняшний Казахстан – это Родина мира и стабильности. Великая степь, сохранившая в себе дух номада, пережила немало эпох. И какие бы не испытывал народ трудности, он всегда мечтал о независимости. Эту мечту Лидер нации, Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев претворил в реальность. Его деятельность это пример патриотизма, трудолюбия и самоотверженного служения людям.

Изучение произведения Главы государства «Слово о независимости» в общеобразовательных учебных заведениях имеет большое значение для формирования гражданственности и патриотизма молодежи.

Использование перечисленных в методическом руководстве форм и методов работы, создание воспитательной среды, поможет межличностному взаимодействию школьников друг с другом, демонстрировать мотивацию учащихся к реализации нравственно-духовных ценностей на основе произведений Президента, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей.

При изучении произведения Главы государства «Слово о независимости» в общеобразовательных учебных заведениях необходимо учитывать психологические и возрастные особенностей учащихся, обращать внимание на развитие личности и с точки зрения ее духовной культуры, и социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин, критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию, и с точки зрения практической деятельности в социальных ролях.

На основе мониторинга проблемы изучения произведения Главы государства «Слово о независимости» в общеобразовательных учебных заведениях с учетом психологических и возрастных особенностей учащихся можно сделать следующие рекомендации:

- активизировать воспитательную работу в рамках реализации национальной идеи «Мгілік ел»;

- в организации учебно-воспитательного процесса усилить работу по воспитанию подрастающего поколения на примерах исторических личностей, в духе казахстанского патриотизма и лучших традиций народа;

- всесторонне содействовать сохранению ценностей Независимого Казахстана;

- систематически проводить семинары, круглые столы по изучению трудов Главы государства Н. Назарбаева.

Воспитание человеческой личности – это кропотливый процесс, требующий продолжительного времени и труда, как педагога, так и самого обучающегося. И в это важное дело изучение произведения Главы государства «Слово о независимости» вносит свой весомый вклад.

Литература

1 Конституция Республики Казахстан. – Астана, 1995 г.

2 Послание Президента Республики Казахстан Н.А.

Назарбаева народу Казахстана «Стратегия Казахстан – 2050:

новый политический курс состоявшегося государства» Астана, 14 декабря 2012 года.

3 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. - Спб., 1863-1866.

4 Послание Президента Республики Казахстан Н.А.

Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050:

«Единая цель, единые интересы, единое будущее» – Астана,17 января 2014 года.

5 Бахтина О.Б. Самопознание как основа нравственнодуховного воспитания в национальной системе образования Республики Казахстан. // Теория и практика образования в современном мире. Материалы III междунар. науч. конф. г.

Санкт-Петербург, май 2013 г. - СПб.: Реноме, 2013. - С. 81-83.

6 Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана. – г. Астана, 28 февраля 2007 года. // «Казахстанская правда» от 1 марта 2007 года № 33.

7 Послание Главы государства народу Казахстана «Нрлы жол – путь в будущее». – г. Астана, 11 ноября 2014 года.

8 Выступление Президента Казахстана Н. Назарбаева на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Республики Казахстан. – Астана, 15 декабря 2014года.

Содержание

Введение…………………………………………................. 16 1 Формирование гражданственности и патриотизма на основе изучения произведения Главы государства «Слово о независимости»

2 Формы и методы изучения произведения Главы государства «Слово о независимости» в общеобразовательных учебных заведениях с учетом психологических и возрастных особенностей учащихся

Заключение……………………………………………......... 25 Литература……………………………………

Мемлекет басшысыны «Туелсіздік толауы» атты шыармасын барлы жалпы білім беретін оу орындарында оыту жніндегі дістемелік нсаулы Методическое руководство по изучению произведения Главы государства «Слово о независимости»

в общеобразовательных учебных заведениях Басуа 18.05. 2015 ж. ол ойылды. Пішімі 6084 1/16.

аазы офсеттік. Офсеттік басылыс.

аріп трі «Times New Roman». Шартты баспа табаы 1,8.

Подписано в печать 18.05. 2015 г. Формат 6084 1/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Шрифт Times New Roman. Усл. п.л. 1,8.

азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі «Ы. Алтынсарин атындаы лтты білім академиясы» РМК 010000, Астана., Орынбор кшесі 4, «Алтын Орда» БО, 15абат Министерство образования и науки Республики Казахстан Национальная академия образования им. И. Алтынсарина 010000, г. Астана, ул. Орынбор, 4, БЦ «Алтын Орда», 15 этаж
Похожие работы:

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет» Филиал в г. Прокопьевске (ПФ КемГУ) (Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) Рабочая программа дисциплины (модуля) Экологическая экспертиза (Наименование дисциплины (модуля)) Направление подготовки 38.03.03/080400.62 Управление персоналом (шифр, название направления)...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Институт математики, естественных наук и информационных технологий Кафедра экологии и генетики Шаповалов С.И. Экология Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 036401.65 – таможенное дело, очной и заочной форм обучения Тюменский государственный университет Шаповалов С.И. Экология....»

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 1. Вид практики, способы и формы ее проведения В соответствии с видами деятельности, на которые ориентирована образовательная программа, производственная практика (в том числе преддипломная) проводится в форме практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Способ проведения практики – стационарная и выездная. Стационарная практика проводится на предприятиях в организациях, расположенных на территории г. Нижневартовска и...»

«ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ от 17.06.2015 Рег. номер: 2864-1 (16.06.2015) Дисциплина: Климатология с основами метеорологии Учебный план: 05.03.02 География/4 года ОДО Вид УМК: Электронное издание Инициатор: Иванова Тамара Николаевна Автор: Иванова Тамара Николаевна Кафедра: Кафедра геоэкологии УМК: Институт наук о Земле Дата заседания 19.05.2015 УМК: Протокол заседания УМК: Дата Дата Результат Согласующие ФИО Комментарии получения согласования согласования Зав. кафедрой Ларин Сергей Рекомендовано к...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт наук о Земле Кафедра физической географии и экологии Переладова Л.В. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 05.03.04 «Гидрометеорология», очной формы обучения Тюменский государственный университет Переладова Л.В....»

«Министерство образования и науки Республики Казахстан Национальная академия образования им. И. Алтынсарина Методика составления учебной программы куррикулумного образца при 12-летней модели среднего образования (на примере интегрированных образовательных программ АОО «Назарбаев интеллектуальные школы») Методическое пособие Астана Рекомендовано к изданию решением Ученого совета Национальной академии образования им. И.Алтынсарина (протокол № 5 от 20 ноября 2013 г.). Методика составления учебной...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт наук о Земле Кафедра геоэкологии Иванова Тамара Николаевна ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 05.03.04 Гидрометеорология, очной формы обучения Тюменский государственный университет Иванова Т.Н. Экологическая климатология....»

«СОДЕРЖАНИЕ: 1. Общие положения 1.2 Нормативные документы для разработки ООП 1.3 Общая характеристика вузовской ООП 1.3.1 Цель ООП 1.3.2 Срок освоения ООП 1.4 Требования к абитуриенту 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 3. Документы, регламентирующие содержание...»

«Проект планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающий размещение линейного объекта в границах моста «Деревянный» через реку Преголя (моста №1) в Ленинградском и Московском районах г.Калининграда ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ЗАО «Институт Гипростроймост Санкт-Петербург», 2015г. Проект планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающий размещение линейного объекта в границах моста «Деревянный» через реку Преголя (моста №1) в...»

«Утверждаю Председатель Высшего Экспертного совета В.Д. Шадриков «26» ноября 2013 г. ОТЧЁТ о результатах независимой оценки основной профессиональной образовательной программы 073101 Инструментальное исполнительство (по видам инструментам) ГОУ СПО «Ямальский многопрофильный колледж» Эксперты: Е.А. Ануфриев В. Е. Фролов Менеджер: Е.В. Захватова Москва-2013 Оглавление ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ I.II. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 1...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИСТЕТ Институт наук о Земле Кафедра геоэкологии Соромотин В.В. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ Учебно-методический комплекс. Рабочая программа Для студентов направления 022000.62 «Экология и природопользование» Профили подготовки «Геоэкология» «Природопользование» Форма обучения – очная Тюменский государственный университет Соромотин А.В. Рекультивация земель....»

«Содержание 1.Пояснительная записка 3 2.Структура и трудоемкость дисциплины 6 3.Тематический план 4.Содержание дисциплины 10 5.Планирование семинарских (практических) занятий и самостоятельной работы 17 6. Контрольная работа 25 7.Тестовые материалы 8.Вопросы к зачету 38 9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 41 10.Лист внесения изменений 50 1. Пояснительная записка Цель изучения дисциплины «Стратегический менеджмент» подготовка специалистов, обладающих знаниями, умениями,...»

«ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ от 19.06.2015 Рег. номер: 2862-1 (16.06.2015) Дисциплина: Землеведение Учебный план: 05.03.02 География/4 года ОДО Вид УМК: Электронное издание Инициатор: Пинигина Елена Павловна Автор: Пинигина Елена Павловна Кафедра: Кафедра геоэкологии УМК: Институт наук о Земле Дата заседания 19.05.2015 УМК: Протокол заседания УМК: Дата Дата Результат Согласующие ФИО Комментарии получения согласования согласования Зав. кафедрой Ларин Сергей Рекомендовано к 08.06.2015 10.06.2015 (Зав....»

«Ивашко Александр Григорьевич. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий. Учебнометодический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии», профиль подготовки: «Информационные системы и технологии в административном управлении», прикладной бакалавриат, очная форма обучения. Тюмень, 2015, 22 стр. Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Северный (Арктический) федеральный университет ЭКОЛОГИЯ Методические указания к практическим занятиям 718 Й4 8 [_ I L J. mooMM гоовдвегаа шхюи#« ЭВДШОША ОРПНИЗМ Архангельск Э 40 Составители: Д.Н. Клевцов, доц., канд. с.-х. наук; О.Н. Тюкавина, доц., канд. с.-х. наук; Д.П. Дрожжин, доц., канд. с.-х. наук; И.С. Нечаева, доц., канд. с.-х. наук Рецензенты: Н.А. Бабич, проф., д-р с.-х. наук; A.M. Антонов, доц., канд. с.-х. наук УДК 574 Экология:...»

«СОДЕРЖАНИЕ: 1.Общие положения 1.2 Нормативные документы для разработки ООП 1.3 Общая характеристика вузовской ООП 1.3.1 Цель ООП 1.3.2 Срок освоения ООП 1.4 Требования к абитуриенту 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 3. Документы, регламентирующие содержание...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «УТВЕРЖДАЮ»: Проректор по учебной работе _ /Волосникова Л.М./ 01.07.2011 г. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУЧНОГО ТРУДА Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 050700.62 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия, форма обучения – очная «ПОДГОТОВЛЕНО К ИЗДАНИЮ»: Автор работы...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт наук о Земле Кафедра физической географии и экологии Переладова Л.В. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ЛАНДШАФТЫ РОССИИ Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 05.03.02 «География», очной формы обучения Тюменский государственный университет Переладова Л.В. Физическая...»

«МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НАРКОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ СЛУЧАЕВ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Методические рекомендации МОСКВА, 20 Методические рекомендации «Организация мероприятий по раннему выявлению случаев употребления психоактивных веществ в образовательных учреждениях» содержат в себе теоретические положения, отражающие современное состояние вопросов по ранней профилактике...»

«ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ от..2015 Содержание: УМК по дисциплине «Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела» студентов специальности 036401.65 Таможенное дело очной/заочной формы обучения Автор: Е.М. Толстолужинская Объем 32 стр. Должность ФИО Дата Результат Примечание согласования согласования Протокол Заведующий Рекомендовано заседания кафедрой Смахтин к кафедры от..2015 уголовного права и Е.В. электронному..2014 процесса изданию № Протокол Председатель УМК Кислицина заседания...» 
2016 www.metodichka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Методички, методические указания, пособия»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.